Bilim Tohumları Ekibi, 3.000 çocuğa daha ulaştı

ARA­LIK 2015

Gönül­lü üni­ver­si­te öğren­ci­le­rin­den olu­şan Bayer Bilim Tohum­la­rı Eki­bi, altı ayda 24 bin km. yol kat ede­rek yak­la­şık 3000 çocu­ğun bilim üze­ri­ne yeni­den düşün­me­si­ni sağladı.

BAYER2

Bayer ve Top­lum Gönül­lü­le­ri Vakfı’nın (TOG) bir­lik­te haya­ta geçir­di­ği Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri Projesi’nin gezi­ci biri­mi olan Bilim Tohum­la­rı Eki­bi, ikin­ci yılı­nı tamam­la­dı. Nisan 2015’te, pro­je için özel ola­rak tasar­la­nan araç­la­rı ile Sinop’tan yola çıkan ekip, Ekim ayı­na kadar top­lam 20 il ve 38 nok­ta­da 2982 çocuk­la buluş­tu. Pro­je­nin devam etti­ği iki yıl süre­sin­ce, Top­lum Gönül­lü­sü üni­ver­si­te­li genç­ler, yak­la­şık 10 bin çocu­ğun bili­mi sev­me­si, doğa olay­la­rı­nı anla­ma­sı ve sor­gu­la­yan birey­ler olma­sı yolun­da bir adım daha atma­sı­na des­tek oldu.

Nisan ayın­da Sinop’tan yola çıkan Bilim Tohum­la­rı Eki­bi; sıra­sıy­la Çorum, Gümüş­ha­ne, Hak­kâ­ri, Ağrı, Muş, Bin­göl, Bat­man, Hatay, Antep, Sivas, Yoz­gat, Ispar­ta, Antal­ya, Muğ­la, Aydın, Uşak, Bile­cik, Sakar­ya ve Yalova’da çocuk­lar­la buluş­tu. Bilim Tohum­la­rı Eki­bi gelecek yıl da yol­lar­da olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment