Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi ilk yüz yüze bilim etkinliğini gerçekleştirdi

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ile bilim kaza­na­cak anla­yı­şıy­la çalı­şan biyo­far­ma şir­ke­ti Pfi­zer Tür­ki­ye­’­nin ortak pro­je­si Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­den son­ra ağus­tos ayın­da ilk kez yüz yüze bilim etkin­li­ği gerçekleştirdi.

Şim­di­ye dek 1418 yaş ara­lı­ğın­da­ki lise öğren­ci­le­ri­nin bilim insan­la­rıy­la çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­de bir ara­ya gel­di­ği etkin­lik­ler bu defa ilk

kez yüz yüze, 7 Ağus­to­s­’­ta Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Tek­no­lo­ji Üssü­’n­de, Bilim İns­anı Dilek Tura­n­’ın lider­li­ğin­de İyi Üre­tim Uygu­la­ma­la­rı Mer­ke­zin­de Temiz Oda­la­rı ve Sis­tem­le­ri Tanı­ya­lım” baş­lı­ğı altın­da ger­çek­leş­ti. Ayrı­ca Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Hüc­re ve Gen Tera­pi Mükem­me­li­yet Mer­ke­zi Labo­ra­tu­va­rı da kapı­la­rı­nı ilk kez Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak Pro­je­si katı­lım­cı­la­rı­na açtı.

Bu bilim etkin­li­ği kap­sa­mın­da lise öğren­ci­le­ri labo­ra­tu­va­rı gez­me, iyi üre­tim gerek­li­lik­le­ri­ni öğren­me, temiz oda­la­rı keş­fet­me, hüc­re­sel ürün­le­rin üre­tim süre­ci­ni simü­las­yon orta­mın­da göz­lem­le­me şan­sı elde etti. Tama­men ücret­siz olan bilim etkin­li­ği­nin sonun­da tüm katı­lım­cı­la­ra diji­tal ser­ti­fi­ka da verildi.

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Dok­to­ra Ada­yı Dilek Turan, etkin­lik­le ilgi­li şun­la­rı söy­le­di: Uzun zaman son­ra yüz yüze bir orga­ni­zas­yon­da genç­ler­le bir ara­ya gel­mek benim için çok heye­can veri­ciy­di. Mer­ke­zin henüz açı­lı­şı ger­çek­leş­me­miş olsa da genç­le­re özel ziya­re­te açmak ve onla­ra temiz oda­nın, iyi üre­tim mer­ke­zi­nin kuru­lum­dan iti­ba­ren ne ifa­de etti­ği­ni yerin­de anla­ta­bil­mek çok büyük bir şans­tı ve biz bunu Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak pro­je­si kap­sa­mın­da yap­ma imkâ­nı bul­duk. Tek­nik gezi tadın­da bilim­sel bir orga­ni­zas­yon­la ülke­miz­de neler yapıl­dı­ğı­nı ve daha neler daha yapı­la­bi­le­ce­ği­ni konuş­tuk. Bera­ber çok keyif­li bir pazar günü geçir­dik. Orga­ni­zas­yon­da eme­ği geçen her­ke­se teşekkürler.”

Yüz yüze bilim etkin­li­ği­ne katı­lan lise­li genç­ler şun­la­rı belirtti:
Mole­kü­ler biyo­lo­ji ve gene­tik mühen­dis­li­ği oku­ma­yı düşü­nen birin­den, oku­ma­ya kesin karar ver­miş biri­ne dönüş­tüm. Çok zevk­li ve bil­gi­len­di­ri­ciy­di. Tek­rar­dan çok teşek­kür ede­rim. (Ece)
Bil­gi­len­di­ri­ci ve öğren­ci­le­rin mik­ro­bi­yo­lo­ji ala­nı­na ilgi duy­ma­sı­na yar­dım­cı olan keyif­li bir etkin­lik­ti.” (Melis)
Han­gi mes­le­ği seçe­ce­ği­mi daha çok net­leş­tir­dim. Bu neden­le artık daha karar­lı­yım.” (Melek)

Bilim Etkin­lik­le­ri ile ilgi­li soru­lar için: atolye@bilimkahramanlari.org

Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak Pro­je­si
Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği­’­nin Pfi­zer Tür­ki­ye des­te­ğiy­le Ara­lık 2021 tari­hin­de baş­lat­tı­ğı Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak pro­je­si, 1418 yaş ara­lı­ğın­da­ki lise öğren­ci­le­ri­ni bilim insan­la­rı ile bir ara­ya getir­me­yi hedef­le­mek­te­dir. Pro­je kap­sa­mın­da düzen­le­nen bilim etkin­lik­le­ri lise­li genç­le­rin çev­ri­mi­çi ortam­da ve yüz yüze bilim insan­la­rı ile bir ara­ya gele­rek uygu­la­ma­lı etkin­lik­ler ger­çek­leş­tir­me­si­ne imkân tanı­mak­ta­dır. Kasım 2022’nin sonu­na kadar devam edecek olan pro­je kap­sa­mın­da fark­lı bilim insan­la­rı­nın geliş­tir­di­ği bir­bi­rin­den yeni­lik­çi ve ilham veri­ci içe­rik­ler­le lise­li öğren­ci­le­re ula­şı­la­cak­tır. Etkin­lik tak­vi­mi der­ne­ğin sos­yal med­ya hesap­la­rın­dan takip edilebilir.

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği Hakkında: 
Bilim­sel far­kın­da­lı­ğı ve bilim­sel düşün­me bece­ri­si­ni top­lu­mun her kesi­mi­ne yay­mak için yola çıkan Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği, özel­lik­le çocuk ve genç­le­ri erken genç yaş­ta bilim­le buluş­tur­ma gaye­siy­le çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Bu çalış­ma­lar saye­sin­de Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği, bilim­le iç içe olan çocuk­la­rın ve genç­le­rin bece­ri­le­ri­ni geliş­tir­me­nin yanı sıra duyar­lı dün­ya vatan­daş­la­rı” ola­rak yetiş­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Der­nek ayrı­ca, sür­dü­re­bi­lir­lik üze­ri­ne çalış­ma­lar yapa­rak günü­müz sorun­la­rı­na da somut çözüm­ler üret­mek­te­dir. 21. yüz­yı­lın getir­di­ği yeni­lik ve zor­luk­la­ra kar­şı yara­tı­cı ve hız­lı çözüm­ler üre­te­bi­len, sor­gu­la­yan ve deği­şim­le­re kar­şı adap­tas­yon yete­ne­ği yük­sek birey­ler yetiş­tir­me­nin öne­mi­ne her daim vur­gu yapan Der­nek, sivil top­lum, özel sek­tö­rü ve kamu sek­tö­rü ile çeşit­li iş bir­lik­le­ri geliş­tir­mek­te­dir. Aynı zaman­da Tür­ki­ye­’­nin dört bir yanın­dan Der­ne­ğe des­tek veren gönül­lü­ler saye­sin­de her yaş­tan bire­yi çalış­ma­la­rı­nın kap­sa­mı­na dahil etmektedir.
https://www.bilimkahramanlari.org/

Pfi­zer Hakkında:
Pfi­zer, 170 yıl­dır has­ta­la­rın haya­tı­nı değiş­ti­ren çığır açan yeni­lik­ler” hede­fiy­le çalış­mak­ta, bugü­nün ilaç endüst­ri­sin­de yeni­lik­çi ve yük­sek tek­no­lo­ji­li yak­la­şım­lar­la yeni teda­vi­le­re odak­lan­mak­ta­dır. Pfi­zer, bir yan­dan dün­ya­nın en yay­gın kul­la­nı­lan temel sağ­lık ürün­le­ri­ni üre­tip ilaç ve aşı­la­rıy­la sağ­lı­ğın korun­ma­sı­na kat­kı sağ­lar­ken, diğer yan­dan gele­ce­ği şekil­len­di­recek ve has­ta­la­rın en yük­sek fay­da­yı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği teda­vi­ler üze­rin­de araş­tır­ma­lar yürüt­mek­te­dir. Pfi­ze­r­’­de kan­ser, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar gibi evren­sel sağ­lık sorun­la­rı­na kar­şı teda­vi­ler geliş­ti­ri­lir­ken, çok nadir görü­len has­ta­lık­la­ra kar­şı müca­de­le için çalı­şıl­mak­ta­dır. Üni­ver­si­te­ler, der­nek­ler ve kamu ile yap­tı­ğı ortak çalış­ma­lar­la iş, yatı­rım ve ino­vas­yon orta­mı­na kat­kı sağ­la­yan Pfi­zer, 1957 yılın­dan bu yana Tür­ki­ye­’­de kesin­ti­siz üre­tim yapan ve ülke­mi­ze yük­sek tek­no­lo­ji trans­fer eden yer­li üreticidir.
www.pfizer.com.tr

İlgili Haberler