Bilim Bunu Konuşuyor!

Top­lu­mun gıda, bes­len­me ve sağ­lık­lı yaşam ala­nın­da gün­cel, güve­ni­lir ve bilim­sel bil­gi­ye ulaş­ma­sı­nı ken­di­si­ne görev edi­nen Sab­ri Ülker Vak­fı, doğ­ru bil­gi­yi şim­di de Bilim Bunu Konu­şu­yor” bül­ten­le­riy­le gün­de­me geti­ri­yor. Vakıf EFSA (Avru­pa Gıda Güven­li­ği Oto­ri­te­si), EUFIC (Avru­pa Gıda Bil­gi Kon­se­yi), ILSI (Ulus­la­ra­ra­sı Yaşam Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü), baş­ta olmak üze­re yakın­dan takip etti­ği güve­ni­lir bil­gi kay­nak­la­rın­dan aldı­ğı gün­cel bil­gi­le­ri top­lu­ma akta­rı­yor. Sab­ri Ülker Vak­fı kurul­du­ğu 2009 yılın­dan bu yana top­lu­ma den­ge­li bes­len­me ve sağ­lık­lı yaşam alış­kan­lık­la­rı kazan­dır­mak ama­cıy­la, ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da­ki güve­ni­lir kurum­la­rı takip edi­yor, bu kurum­lar­la işbir­li­ği içe­ri­sin­de çalı­şı­yor. Vakıf şim­di de Bilim Bunu Konu­şu­yor” bül­ten­le­riy­le bu kurum­lar­dan elde etti­ği bilim­sel ve gün­cel bil­gi­le­ri Tür­ki­ye gün­de­mi­ne taşıyor.

Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı basın­da yer bulan sağ­lık ve bes­len­me ile ilgi­li maka­le­le­ri ve bu maka­le­le­rin kay­na­ğı­nı ince­le­yen Sab­ri Ülker Vak­fı, bu alan­lar­da­ki bil­gi kar­ma­şa­sı­nın önü­ne geç­me­yi amaç­lı­yor. Vakıf tara­fın­dan bilim­sel bir süz­geç­ten geçi­ri­len bil­gi­ler, taraf­sız bir yorum ve anla­şı­lır bir dil­le Bilim Bunu Konu­şu­yor’ köşe­sin­de top­lu­ma sunu­lu­yor. Bes­len­me bili­mi­ne iliş­kin en gün­cel bil­gi­le­ri ve son çalış­ma­la­rı, her­ke­sin fay­da­la­na­bi­le­ce­ği açık­lık­ta pay­la­şan Sab­ri Ülker Vakfı’nın Bilim Bunu Konu­şu­yor” bül­ten­le­ri­ne http://www.sabriulkervakfi.org/BB K adre­sin­den ulaş­mak mümkün.

İlgili Haberler

Leave a Comment