Bilgisayar, skolyoz ve kifoz sebebi!

Dr. Hilal Yıldız
Dr. Hilal Yıldız

FİZ­İK TEDA­Vİ / EYLÜL 2016

Pos­tür yani omur­ga­nın ve diğer kas-kemik yapı­la­rı­nın dizi­li­mi­nin uyu­mu­nun bozul­ma­sı duruş bozuk­lu­ğu­na neden olur. Duruş bozuk­lu­ğu da kas­la­rın ve eklem­le­rin geril­me­si­ne ve uygun olma­yan şekil­de kul­la­nıl­ma­sı­na yol açar. Özel­lik­le çocuk­luk çağın­da edi­ni­len vücut duru­şu­nun ile­ri yaş­lar için çok önem­li oldu­ğu­na dik­kat çeken Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Uzma­nı Dr. Hilal Yıl­dız Bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mın yay­gın­laş­ma­sı sonu­cu çocuk­lar hem daha az hare­ket edi­yor hem de uzun saat­ler bil­gi­sa­yar başın­da kötü pozis­yon­da otu­ru­yor. Bu duruş bozuk­lu­ğu çocu­ğun ile­ri yaş­la­rın­da boyun, sırt ve bel ağrı­la­rı­na yol aça­bi­lir. Çocu­ğu­nu­zu dik­kat­le izle­yin, uzun süre ayak­ta dur­du­ğun­da kam­bur­la­şı­yor­sa, başı önde duru­yor­sa duruş bozuk­lu­ğun­dan söz edi­le­bi­lir. Çocu­ğu­nuz özel­lik­le boyun veya sırt ağrı­sın­dan yakı­nı­yor­sa dok­to­ra baş­vur­mak gere­kir” diyor.

Çocuk­lar­da doğ­ru bir omur­ga; arka­dan bakıl­dı­ğın­da kafa­ta­sı kemi­ği ile boyun omur­ga­sı­nın bir­le­şim yerin­den kuy­ruk soku­mu­na kadar omur­ga dik bir doğ­ru halin­de inme­li, omuz yük­sek­lik­le­ri ve leğen kemi­ği hiza­la­rı sağ ve sol taraf­ta eşit olma­lı, yan­dan bakıl­dı­ğın­da baş ile omuz aynı hiza­da olma­lı, sırt ve bel eğri­lik­le­ri aşı­rı çıkık ya da aşı­rı düz olmamalıdır.

bilgisayar

Omur­ga­nın yana eğri­li­ği (skol­yoz), sırt omur­ga­sı­nın arka­ya doğ­ru aşı­rı kavis­len­me­si (kifoz) gibi çeşit­li duruş bozuk­luk­la­rı var­dır. Çocuk­ta skol­yoz veya kifoz düşü­nül­me­si duru­mun­da mut­la­ka bir dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı gere­kir. Bunun dışın­da vücu­dun kötü kul­la­nıl­ma­sı ve alış­kan­lı­ğa bağ­lı duruş bozuk­luk­la­rı var­dır. Bu tip duruş bozuk­luk­la­rı doğ­ru otur­ma, vücu­du kul­la­nır­ken doğ­ru dur­ma­ya çaba­la­ma, sırt, boyun ve bel kas­la­rı­nı güç­len­di­ri­ci egzer­siz­ler ve spor­la önle­ne­bi­lir ve önlenmelidir.

EBE­VEYN­LE­Rİ UYARIN

Masa, san­dal­ye ve bil­gi­sa­ya­rın uygun ergo­no­mik koşul­la­ra göre düzen­len­di­ğin­den emin olun. Bil­gi­sa­yar moni­tö­rü göz hiza­sın­da olma­lı, san­dal­ye­de otu­rur­ken ayak­lar yere bas­ma­lı, diz­le­rin sevi­ye­si kal­ça sevi­ye­sin­den biraz daha yük­sek­te olma­lı ve omuz­lar rahat pozis­yon­da olmalıdır. 

Yüz­me, koşu, bas­ket­bol, dans, paten gibi spor ve akti­vi­te­ler çocu­ğun hem kas­la­rı­nı güç­len­di­re­cek­tir hem de özgü­ven­le­ri­ni arttıracaktır.

Çocu­ğu­nu­zu ergen­lik hak­kın­da bil­gi­len­di­rin. Çün­kü özel­lik­le buluğ çağın­da kız­lar vücut geli­şim­le­ri­ni gös­ter­me­mek için kam­bur durabilir.

Çocu­ğu­nu­zun san­dal­ye­de ya da bil­gi­sa­yar başın­da uzun süre hare­ket­siz kal­ma­sı­na izin ver­me­yin. Bel­li ara­lık­lar­la kal­kıp dolaş­ma­sı­nı ve otu­rur­ken bazı ger­me hare­ket­le­ri yap­ma­sı­nı sağlayın. 

Çocu­ğun göz­le­rin­de bozuk­luk var­sa bil­gi­sa­ya­rı veya kita­bı daha iyi göre­bil­mek için başı­nı ve boy­nu­nu ile­ri doğ­ru çıkar­ta­rak baka­cak­tır, bu da zaman­la boy­nu­nun önde olma­sı­na yol açar. 

Çocu­ğu­nu­zun çok ağır çan­ta taşı­ma­sı­na izin ver­me­yin. Çok ağır çan­ta­lar zaman­la sırt ağrı­la­rı­na ve duruş bozuk­luk­la­rı­na yol aça­bi­lir. Çan­ta­nın ağır­lı­ğı çocu­ğun vücut ağır­lı­ğı­nın yüz­de 10’unu aşma­ma­lı­dır. Ağır­lı­ğın her iki omuz­da eşit şekil­de dağıl­ma­sı gere­kir. Bu yüz­den sırt çan­ta­la­rı daha çok önerilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment