Bilgi, sağlık yönetimi online yüksek lisans programı açtı

Türkiye’nin ilk e‑MBA prog­ra­mı­nı 2000 yılın­da açan İst­anb­ul Bil­gi Üni­ver­si­te­si yeni onli­ne yük­sek lisans prog­ra­mıy­la öncü rolü­nü sür­dü­rü­yor. Bahar döne­min­de eği­tim ver­me­ye baş­la­ya­cak Sağ­lık Yöne­ti­mi prog­ra­mı­na baş­vu­ru­lar devam ediyor.

BİLGİ’nin onli­ne eği­tim verecek bir diğer lisan­süs­tü prog­ra­mı olan Sağ­lık Yöne­ti­mi, dün­ya­da­ki sağ­lık yöne­ti­mi anla­yı­şı­nın geli­şi­mi­ne ve deği­şi­mi­ne para­lel ola­rak hazır­lan­dı. Kamu ve özel sağ­lık kurum­la­rın­da görev yapa­cak yöne­ti­ci aday­la­rı için tasar­la­nan prog­ram­da, has­ta­ne­ler baş­ta olmak üze­re çeşit­li sağ­lık kuru­luş­la­rın­da yöne­ti­mi üst­le­necek yöne­ti­ci ve uzman­la­rın yetiş­ti­ril­me­si amaçlanıyor. 

Prog­ram öğren­ci­le­re etki­li ile­ti­şim kura­bil­me, ekip çalış­ma­sı­na uyum­lu, deği­şim yara­ta­bi­len ya da deği­şi­me ayak uydu­ra­bi­len, yeni tek­no­lo­ji­le­ri kul­la­nan sağ­lık yöne­ti­ci­le­ri ola­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak bil­gi ve bece­ri­ler kazan­ma ola­na­ğı sunu­yor. Türk­çe ola­rak üç yarı­yıl­da tamam­la­na­bi­lecek prog­ram, tüm lisans mezun­la­rı­nın baş­vu­ru­la­rı­na açık.

BİLGİ Yük­sek Lisans hakkında:

İstanbul Bil­gi Üni­ver­si­te­si, 5.000’den faz­la yük­sek lisans öğren­ci­si ve 6.000’i aşkın yük­sek lisans mezu­nuy­la, aka­de­mik kari­yer hedef­le­yen veya pro­fes­yo­nel yaşa­mın gerek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da uzman­lık alan­la­rı­na yeni­le­ri­ni ekle­mek iste­yen­ler için çok çeşit­li alan­lar­da yük­sek lisans prog­ram­la­rı sunu­yor. Güç­lü bir aka­de­mik kad­ro, deği­şen dün­ya­nın gerek­le­ri­ne göre tasar­lan­mış prog­ram seçe­nek­le­ri, güç­lü net­work imka­nı, ulus­la­ra­ra­sı bağ­lan­tı­lar ve düzen­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­lar­la hare­ket­li etkin­lik tak­vi­mi, BİLGİ’de yük­sek lisans öğre­ni­mi cazip kılan etken­le­rin başın­da geli­yor. Lisan­süs­tü prog­ram­la­rı ile ilgi­li daha faz­la bil­gi için: http://graduate.bilgi.edu.tr Onli­ne prog­ram­lar­la ilgi­li detay­lı bil­gi için: http://bilgionline.bilgi.edu.tr/

BILGI_ONLINE

 

İlgili Haberler

Leave a Comment