Bilge Özden, AstraZeneca Türkiye İş Planlama ve Analiz Müdürü oldu

2011 yılın­dan beri Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye­’­de çalı­şan ve son ola­rak Onko­lo­ji ve Solu­num İş biri­mi Plan­la­ma Yöne­ti­ci­si ola­rak görev yap­mak­ta olan Bil­ge Özden, İş Plan­la­ma ve Ana­liz Müdü­rü ola­rak atandı. 

Bil­ge Özden, lisans eği­ti­mi­ni 2002 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İkt­is­at Fakül­te­si Eko­no­met­ri Bölü­mü­’n­de, İng­il­izce İşl­etme (MBA) ala­nın­da­ki lisans üstü eği­ti­mi­ni ise Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bilim­ler Ens­ti­tü­sü­’n­de 2010 yılın­da tamam­la­dı. İş haya­tı­na 2005 yılın­da, Bir­gi­Me­far fir­ma­sın­da Dış İlişk­il­er Uzma­nı ola­rak baş­la­yan Bil­ge Özden, 2007 yılın­da Abbot­t­’­da Satış Des­tek Uzma­nı ola­rak çalış­ma­ya baş­la­dı. 2011 yılın­da Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye aile­si­ne katıl­dı ve sıra­sıy­la Tica­ri Satış Ana­lis­ti, Tica­ri Satış Yöne­ti­ci­si ve İş Biri­mi Plan­la­ma Yöne­ti­ci­si ola­rak görev yap­tı. Bir yıl­dır, Ast­ra­Ze­ne­ca Rus­ya ve Avras­ya Böl­ge­si Finan­sal Pro­je­ler Yöne­ti­ci­si ola­rak görev yapan Bil­ge Özden son ola­rak Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye İş Plan­la­ma ve Ana­liz Müdü­rü ola­rak atandı. 

 

Ast­ra­Ze­ne­ca Hak­kın­da 
Ast­ra­Ze­ne­ca özel­lik­le solu­num & oto­im­mü­ni­te, kar­di­yo­vas­kü­ler – renal & meta­bo­lik has­ta­lık­lar ve onko­lo­ji ala­nın­da­ki has­ta­lık­la­rın teda­vi­si­ne yöne­lik reçe­te­li ilaç­la­rın keş­fi, geliş­ti­ril­me­si ve kul­la­nı­ma sunul­ma­sı ala­nın­da faali­yet gös­te­ren, bilim odak­lı ve küre­sel bir biyo­far­ma­ko­lo­ji şir­ke­ti­dir. Şir­ket ayrı­ca kur­du­ğu bir­çok işbir­li­ği saye­sin­de enf­la­mas­yon, enfek­si­yon ve sinir­bi­lim alan­la­rın­da da aktif bir şekil­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Ast­ra­Ze­ne­ca 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te olup, yeni­lik­çi ilaç­la­rı dün­ya gene­lin­de mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan kullanılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment