BI Türkiye, artık bir Türk’e emanet

Evren Özlü

Evren Özlü

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Boeh­rin­ger Ingelheim’ın Tür­ki­ye ope­ras­yo­nu, Türk ilaç sek­tö­rü­nün yakın­dan tanı­dı­ğı başa­rı­lı bir isme ema­net edil­di. 22 yıl­lık ilaç sek­tö­rü dene­yi­mi süre­sin­ce çok ulus­lu çeşit­li ilaç şir­ket­le­rin­de yöne­ti­ci­lik yapan ve Boeh­rin­ger Ingel­he­im Türkiye’de 9 yıl­dır fark­lı görev­ler­de hiz­met veren Evren Özlü, Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atandı.

Boeh­rin­ger Ingelheim’daki iş dene­yi­mi sıra­sın­da, şir­ke­tin Kana­da, Bre­zil­ya ve Hin­dis­tan gibi çeşit­li pazar­la­rı kap­sa­yan Kurum­sal Ulus­la­ra­ra­sı Dene­tim Programı’nda denet­çi ola­rak görev alan Özlü; 20022005 yıl­la­rı ara­sın­da Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye Ulu­sal Satış Müdü­rü, 20102013 yıl­la­rı ara­sın­da da Tür­ki­ye Satış ve Pazar­la­ma Direk­tör­lü­ğü­nü yürütmüştü.

Evren Özlü, şu anki göre­vin­den önce, Nisan 2014 – Hazi­ran 2016 döne­min­de, Dubai, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri mer­kez­li olmak üze­re Orta Doğu, Tür­ki­ye ve Afri­ka (META) böl­ge­sin­de 69 ülke­de Boeh­rin­ger Ingelheim’ın pazar­la­ma faali­yet­le­ri­ni yönet­ti. Bu göre­vi süre­sin­ce, hem kurum için­de hem de kurum dışın­da şir­ke­tin böl­ge­de­ki tica­ri faali­yet­le­ri­ne yön veren bir dizi stra­te­jik pro­je­ye imza attı. 

 

 

 

<a class=“mr_social_share_email” href=“mailto:?subject=BI Tür­ki­ye, artık bir Türk’e emanet&body=http://www like this.literaturaktuel.com/bi-turkiye-artik-bir-turke-emanet/” target=“_blank”>Share via email
Share

İlgili Haberler

Leave a Comment