Beynin sırlarını merak edenlere

Nöro­log Dr. Meh­met Yavu­z­’un uzun süre­dir üze­rin­de çalış­tı­ğı Bey­nin Sır­la­rı ve Man­ye­tik Şif­re­le­ri” kita­bın­da, en yeni bilim­sel araş­tır­ma­la­rı, beyin­le ilgi­li akıl­la­ra dur­gun­luk veren ger­çek has­ta hikâ­ye­le­ri­ni, yaza­rın kişi­sel yorum­la­rı­nı ve merak edi­len tüm soru­la­rın yanıt­la­rı bulu­nu­yor. Kitap­ta, bilim­sel bil­gi­ye ek ola­rak son  dere­ce tek­nik  bir konu­da, basit ve anla­şı­lır olma­ya özen gösteriliyor.

Kita­bın  için­de her konu­da yapıl­mış bilim­sel araş­tır­ma­lar ve Dr. Meh­met Yavuz’un has­ta­la­rı ara­sın­dan seç­ti­ği vaka öykü­le­ri  yer alı­yor. Bu araş­tır­ma­lar ve isim­siz has­ta öykü­le­ri,  beyin­le ilgi­li ola­bi­le­cek­ler” konu­sun­da merak­lı­la­rın  işi­ne yara­ya­cak sayı­sız bil­gi­yi barın­dı­rı­yor.  Kitap, IQ Sanat Yayın­cı­lı­k­’­tan raf­lar­da­ki  yeri­ni aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment