Beyin tümöründe yaşam süresi uzadı

KAN­SER / EYLÜL 2016

Araş­tır­ma­cı­lar tek­rar­la­yan gli­ob­las­to­ma has­ta­la­rı­nın yaşam süre­le­ri­ni uza­tan yeni viral teda­vi­nin umut vaat etti­ği­ni açıkladı. 

Cle­ve­land Kli­nik ve UCLA, Cali­for­nia Üni­ver­si­te­si San Diego Tıp Fakül­te­si ve çalış­ma­ya katı­lan diğer ens­ti­tü­ler­den dok­tor­lar, en yay­gın ve agre­sif beyin kan­se­ri for­mu olan tek­rar­la­yan gli­ob­las­to­ma has­ta­la­rı­nın teda­vi­sin­de dönüm nok­ta­sı nite­li­ğin­de bir başa­rı elde etti­ler. Teda­vi­de kul­la­nı­lan modi­fi­ye virü­sün has­ta­la­rın yaşam süre­le­ri­ni uzat­tı­ğı kanıtlandı.

Çalış­ma­ya ait sonuç­lar Sci­en­ce Trans­la­ti­onal Medi­ci­ne der­gi­sin­de yayınlandı.

Gli­ob­las­to­ma­lar beyin kan­ser­le­ri içe­ri­sin­de en ölüm­cül olan kan­ser türü­dür. Kemo­te­ra­pi ve rad­yas­yon teda­vi­si son­ra­sın­da tümör­ler yeni­den oluş­tu­ğun­da, teda­vi seçe­nek­le­ri sınır­lı­dır ve has­ta­la­rın aylar­la ifa­de edi­len bir yaşam süre­le­ri kalır.

beyin tumoru

Faz‑1 çok mer­kez­li bir kli­nik çalış­ma­da, Clo­ug­hesy ve Vogel­ba­um, deney­sel Toca 511 ve Toca FC teda­vi­le­ri­ni uygu­la­dık­la­rı 43 katı­lım­cı­da yaşam süre­le­ri­nin genel ola­rak 13.6 aya (kont­rol gru­bun­da 7.1 ay) yük­sel­di­ği­ni tes­pit etti­ler. Bazı has­ta­la­rın yaşam süre­le­ri, bir­kaç yan etki ile 2 sene­ye kadar çıktı.

Bu sene için, yeni teş­his edi­len yük­sek-dere­ce­li gli­ob­las­to­ma olgu­la­rı­nın dün­ya gene­lin­de 160.000 olma­sı bek­le­ni­yor. Bu raka­ma ABD’deki 14.000 vaka da dahildir.

Yeni bul­gu­lar, UCLA Jons­son Kap­sam­lı Kan­ser Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı ve UCLA nöro-onko­lo­ji prog­ra­mı direk­tö­rü Dr. Timothy Clo­ug­hesy ve Cle­ve­land Klinik’te beyin tümör­le­ri nöro­on­ko­lo­ji mer­ke­zi yar­dım­cı direk­tö­rü ve aynı zaman­da nöro­şi­rur­ji pro­fe­sö­rü olan Dr. Mic­ha­el A. Vogel­ba­um lider­li­ğin­de tes­pit edil­di. Çalış­ma­la­rı, ret­ro­vi­ral rep­li­kant vek­tör (RRV) de deni­len yeni bir modi­fi­ye virüs hak­kın­da yayın­lan­mış ilk kli­nik çalış­ma niteliğindedir.

RRV’ler özel fonk­si­yo­na sahip bir geni kan­ser hüc­re­si­ne ile­tir­ler ve hüc­re içi­ne bıra­kır­lar, böy­le­ce hüc­re­yi zayıf­la­tır­lar. RRV’lerin kul­la­nı­mı, her tür­den beyin kan­se­ri için ino­va­tif yeni teda­vi­le­rin geli­şi­min­de büyük umut­lar vaat etmektedir.

Aynı zaman­da Toca­gen adlı biyo­far­ma­sö­tik şir­ke­ti­nin danış­man­lı­ğı­nı da yapan Dr. Clo­ug­hesy kli­nik veri­le­rin, anti­fun­gal bir ilaç­la kom­bi­ne edi­len bu teda­vi­nin kan­ser hüc­re­le­ri­ni öldür­dü­ğü­nü ve bağı­şık­lık sis­te­mi­ni akti­ve etti­ği­ni ancak sağ­lık­lı hüc­re­le­re zarar ver­me­di­ği­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Dr. Clo­ug­hesy ayrı­ca bu yak­la­şı­mın metas­ta­tik kolo­rek­tal ve meme kan­ser­le­ri gibi baş­ka has­ta­lık­lar için de potan­si­ye­le sahip oldu­ğu­nu açıkladı. 

Teda­vi­de ilk adım ola­rak has­ta­ya Toca 511 enjek­te edil­di. Toca 511 bölü­nen kan­ser hüc­re­le­ri­ni seçi­ci ola­rak enfek­te eden ve kan­ser hüc­re­le­ri­ne sito­zin deami­naz (CD) adlı enzim için bir gen taşı­yan modi­fi­ye bir virüs­tür. Tümör içe­ri­sin­de yayı­lan Toca 511 kan­ser hüc­re­le­ri­ni CD oluş­tur­mak için prog­ram­lar. Bunu yap­tık­la­rın­da, kan­ser hüc­re­le­ri artık teda­vi­nin ikin­ci aşa­ma­sı için hazırdır.

Daha son­ra has­ta­ya oral sik­lus­lar şek­lin­de anti­fun­gal bir ilaç olan Toca FC her 48 haf­ta­da bir 7 gün sürey­le uygu­la­nır. Toca 511 tara­fın­dan oluş­tu­ru­lan gene­tik deği­şik­lik­ler enfek­te kan­ser hüc­re­si­nin Toca FC’yi, FDA onay­lı bir kan­ser ila­cı olan 5‑fluoroacil (5‑FU)’e dönüş­tür­me­si­ne imkan tanır. Sonuç ola­rak, enfek­te kan­ser hüc­re­le­ri ve immu­no­sup­re­sif hüc­re­ler seçi­ci bir şekil­de öldü­rü­lür­ler. Daha son­ra bağı­şık­lık sis­te­mi, kan­ser hüc­re­le­ri­ni tanı­yıp öldür­mek üze­re akti­ve edi­lir ve bu esna­da sağ­lık­lı hüc­re­ler bir zarar görmezler.

Diğer bir deyiş­le, bir ara­da uygu­la­nan iki teda­vi, içe­ri­den beyin kan­ser hüc­re­le­ri­ne sal­dır­mak üze­re bir­lik­te çalışırlar. 

Dr. Mic­ha­el Vogel­ba­um, beyin kan­se­ri­nin öldü­rü­cü bir has­ta­lık oldu­ğu­nu ve tek­rar­la­dı­ğın­da uygu­la­na­bi­lecek teda­vi seçe­nek­le­ri­nin çok kısıt­lı oldu­ğu­nu ve has­ta­nın kalan yaşa­mı­nın aylar­la ifa­de edil­di­ği­ni söy­le­di. Bu virüs çalış­ma­sın­da elde edi­len kol­lek­tif sonuç­lar – hayat­ta kal­ma süre­si ve tat­min­kar güven­lik veri­le­ri dahil- devam etmek­te olan, Toca 5 adlı ran­do­mi­ze Faz 23 çalış­ma­sı­nı des­tek­le­mek­te ve beyin kan­se­ri has­ta­la­rı için yeni bir teda­vi ola­rak umut vaat etmektedir. 

Faz I kli­nik çalış­ma esna­sın­da kom­bi­ne teda­vi­nin daha yük­sek doz­la­rı­nı alan katı­lım­cı­la­rın tah­mi­nen %40’ı iki yıl son­ra­sın­da hayat­ta kal­ma­ya devam etmiş­ler­dir. Araş­tır­ma­cı­lar, bazı katı­lım­cı­la­rın tümör­le­rin­de kıs­mi veya tam küçül­me oldu­ğu­nu tes­pit etti­ler. En önem­li­si de, Toca 511 & Toca FC tat­min­kar bir güven­lik ve tole­re edi­le­bi­lir­lik pro­fi­li sergilemiştir.

UC San Diego Tıp Fakül­te­si nöro­şi­rur­ji mer­ke­zi şefi Dr. Bob S. Car­ter, katı­lım­cı­la­rın kom­bi­ne teda­vi­den büyük ölçü­de yarar­lan­dık­la­rı­nı tes­pit etti.

Dr. Car­ter, has­ta­la­rın bazı­la­rı­nın teda­vi­ye çar­pı­cı bir yanıt ver­di­ği­ni söy­le­di. Ayrı­ca, gele­cek­te­ki uygu­la­ma­lar­da, anti-kan­ser gen­le­rin­den olu­şan sıra­lı bir plat­for­mun tama­mı­nın bu virüs plat­for­mu tara­fın­dan kan­ser hüc­re­le­ri­ne taşı­na­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ekledi.

Daha önce yayın­la­nan ve bir UCLA araş­tır­ma­cı­sı olan Dr. Nori­yu­ki Kasaha’nın yar­dım­cı yazar oldu­ğu bul­gu­lar RRV’lerin kan­ser hüc­re­le­ri­ni seçi­ci bir şekil­de enfek­te etmek ve bu esna­da kan­ser hüc­re­le­ri­ni teda­vi edi­ci gen­ler­le prog­ram­la­mak için kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gösterdi.

Yeni bul­gu­la­ra daya­na­rak, söz konu­su araş­tır­ma, tek­rar­la­yan gli­ob­las­to­ma veya anap­las­tik ast­ro­si­to­ma has­ta­la­rı için Toca5 de adlı faz 23 ulus­la­ra­ra­sı kli­nik çalış­ma aşa­ma­sı­na geç­miş­tir. Çalış­ma hak­kın­da daha faz­la bil­gi­ye, NCT02414165 şek­lin­de­ki kli­nik çalış­ma numa­ra­sı kul­la­nı­la­rak clinicaltrials.gov adre­sin­den ulaşılabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment