Beyin mercek altına alındı, ilaç çalışmaları durduruldu

Yrd. Doç. Dr. Cumhur Taş
Yrd. Doç. Dr. Cum­hur Taş

PSİ­K­İY­A­TRİ / NİS­AN 2016

ABD’de baş­la­tı­lan Beyin İnis­iy­at­ifi Hare­ke­ti ve İns­an Bey­ni Pro­je­si” kap­sa­mın­da Üskü­dar Üniversitesi’nin önem­li bir rol üst­len­di­ği­ni belir­ten Yrd. Doç. Dr. Cum­hur Taş, bey­ni anla­ma­ya yöne­lik çok yön­lü çalış­ma­la­rı­nın devam etti­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­da beyin ala­nın­da araş­tır­ma yapan ilaç fir­ma­la­rı­nın çoğu­nun bu alan­da­ki ilaç araş­tır­ma­la­rı­nı askı­ya aldı­ğı­nı belir­ten Taş, teda­vi­de ve tanı­da yeni tek­no­lo­ji­le­rin geli­şi­mi­nin kri­tik öne­me sahip oldu­ğu­nu söyledi. 

TÜR­Kİ­YE DE YENİ TEK­NO­LO­Jİ­L­ERİ ARAŞTIRIYOR

Dün­ya­da beyin ala­nın­da araş­tır­ma yapan ilaç fir­ma­la­rı­nın önem­li oran­da sıkın­tı yaşa­dı­ğı bir dönem­den geçil­di­ği­ni ifa­de eden Taş, Çoğu fir­ma bu alan­da­ki ilaç araş­tır­ma­la­rı­nı askı­ya almış­tır. Önü­müz­de­ki 15 yıl­lık süre içe­ri­sin­de de dev­rim yara­ta­cak yeni bir far­ma­ko­lo­jik aja­nın çık­ma­sı şu an için ger­çek­lik­ten uzak gözük­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da teda­vi­de ve tanı­da yeni tek­no­lo­ji­le­rin geli­şi­mi kri­tik öne­me sahip­tir. Örne­ğin bugün direnç­li dep­res­yon has­ta­la­rı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­ma giren tek­rar­la­yı­cı transk­ra­ni­yel man­ye­tik uya­rım tek­no­lo­ji­le­ri’ aslın­da Beyin İnis­iy­at­ifi çalış­ma­la­rı­nın bir son ürü­nü ola­rak kabul edi­le­bi­lir” dedi. 

Bu yön­de Türkiye’de yürü­tü­len çalış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi veren Taş, şun­la­rı anlat­tı: Bun­dan 10 yıl önce­sin­de kanıt düze­yi­nin yeter­li olma­dı­ğı düşün­ce­si ile bir­çok eleş­ti­ri­ye maruz kalan bu yeni­lik­çi teda­vi yön­tem­le­ri günü­müz­de özel­lik­li mer­kez­ler­de uygu­lan­dı­ğın­da olduk­ça yük­sek başa­rı oran­la­rı­na ulaş­mış­lar­dır. Bu bağ­lam­da ülke­miz­de de bir­çok yeni­lik­çi çalış­ma­lar yapıl­mak­ta­dır. TÜBİ­T­AK da 1003 çağ­rı­la­rı kap­sa­mın­da bu araş­tır­ma­cı­la­ra des­tek ver­mek için beyin araş­tır­ma­la­rı­nı des­tek­le­miş­tir. Bir diğer ayak olan bilim­sel çalış­ma­lar­da ise hüc­re­den-bili­şe tüm alan­lar­da TÜBİ­T­AK des­tek­li çalış­ma­la­rı­mız devam etmek­te­dir. Yapı­lan bilim­sel çalış­ma­la­rın yeni­lik­çi ürün­le­re dönüş­me­si­ni hedef­le­yen üçün­cü ayak­ta ise son dönem­de ülke­miz­de de popü­ler hale gelen beyin per­for­man­sı­mı­zı geliş­tir­me­ye yöne­lik özgül bil­gi­sa­yar prog­ram­la­rı­nın geliş­ti­ril­di­ği İst­anb­ul Kal­kın­ma Ajan­sı des­tek­li REHA-BİL Pro­je­si şu anda üni­ver­si­te­mi­zin önce­lik­li çalış­ma­la­rın­dan biri ola­rak ilk bakış­ta göze çarpmaktadır.”

2016 yılı­nın en önem­li nöro­bi­lim etkin­lik­le­rin­den biri olan Ulus­la­ra­ra­sı Nöro­gö­rün­tü­le­me ve EEG&Klinik Nöro­bi­lim Kong­re­si bu yıl Üskü­dar Üni­ver­si­te­si çatı­sı altın­da gerçekleşecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment