Beyin barsağı değil, barsak beyni yönetiyor”

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar
Doç. Dr. Gök­ben Hız­lı Sayar

PSİ­K­OF­ARM­AK­OL­OJİ / MAYIS 2016

Antalya’da düzen­le­nen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kongresi’nde bilim insan­la­rı bağır­sak­la­rın bey­nin sağ­lık­lı çalış­ma­sın­da­ki öne­mi­ne vur­gu yapa­rak, Bağır­sak­la­rı­mız­da sağ­lık­lı bak­te­ri­le­rin sayı­sı­nı artı­ra­bi­lir­sek bey­ni­miz de daha iyi fonk­si­yon gös­te­re­cek­tir” iddi­asın­da bulundu.

İNS­ANDA 2. BEYİN Mİ VAR?

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 8. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si ve 4. Ulus­la­ra­ra­sı Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sempozyumu’nda konu­şan Doç. Dr. Gök­ben Hız­lı Sayar Eski­den bizim düşün­ce­miz bey­nin bağır­sak­la­rı yönet­ti­ğiy­di. Örne­ğin stre­se gir­di­ği­miz­de bağır­sak fonk­si­yon­la­rın­da bozul­ma­lar olur. İsh­al, kabız­lık, karın ağrı­la­rı ola­bi­li­yor. Beyin fonk­si­yon­la­rı bağır­sak­la­rı düzen­li­yor gibiy­di fakat son yıl­lar­da şunu görü­yo­ruz ki, bu sis­tem ters yöne de işle­ye­bi­li­yor. Bağır­sak­la­rı­mız, bey­ni­mi­zin sağ­lık­lı biçim­de çalış­ma­sın­da olduk­ça büyük role sahip. Bu konu­da örne­ğin şizof­re­ni­de, otizm­de, Alz­he­imer has­ta­lı­ğın­da, dik­kat eksik­li­ği, hipe­rak­ti­vi­te bozuk­lu­ğun­da bir­çok çalış­ma­lar yapı­lı­yor ve çalış­ma­nın çok büyük bir ora­nı eğer bağır­sak­la­rı­mız­da­ki sağ­lık­lı bak­te­ri­le­rin sayı­sı­nı artı­ra­bi­lir­sek bey­ni­mi­zin de daha iyi fonk­si­yon gös­te­re­ce­ği­ni işa­ret edi­yor” dedi.

Temel ama­cı psi­ki­yat­rik has­ta­lık­la­rın bilim­sel teme­li­nin daha iyi anla­şıl­ma­sı için psi­ko­far­ma­ko­lo­ji ile diğer ilgi­li disip­lin­ler ara­sın­da ile­ti­şim ve işbir­li­ği­ni kolay­laş­tır­mak olan, Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen kong­re­de bu konu­ya dönük tar­tış­ma­lar­da şu tes­pit­ler yapıldı:

beyin

Son yıl­lar­da, bağır­sak bak­te­ri­le­ri­nin sağ­lık üze­ri­ne yarar­la­rı­nı kanıt­la­yan araş­tır­ma­lar baş dön­dü­rü­cü hız­la art­mış­tır. Tıb­bın hemen her dalın­dan bilim insan­la­rı bazı mik­rop­la­rın sağ­lı­ğı­mı­zı koru­ma­mı­za ya da iyi­leş­tir­me­mi­ze nasıl olduk­la­rı­nı ince­le­mek­te­dir. Alan­da çalı­şan bir­çok araş­tır­ma­cı bağır­sak­la­rı ikin­ci beyin’ ola­rak nite­len­dir­mek­te, bağır­sak­lar­da bulu­nan 1000 civa­rın­da­ki mik­ro­or­ga­niz­ma­nın bazı­la­rı­nın çeşit­li yol­lar­la beyin çalış­ma­sı­nı düzen­le­di­ği­ni bil­dir­mek­te­dir. Dep­res­yon, stres­le iliş­ki­li has­ta­lık­lar, otizm, Par­kin­son has­ta­lı­ğı ve Alz­he­imer gibi has­ta­lık­la­rın olu­şu­mun­da ve teda­vi­sin­de bak­te­ri­le­rin rolü konu­sun­da kanıt­lar gide­rek artmaktadır.”

PRO­Bİ­Y­OT­İK­LER VE KEFİ­R­İN GERİ DÖNÜŞÜ

Bağır­sak­lar­da­ki bak­te­ri­le­rin bozul­muş den­ge­si­nin düzen­len­me­si ama­cı ile kul­la­nı­lan pro­bi­yo­tik­ler ve beyin işlev­le­ri­ni düzelt­me ama­cıy­la kul­la­nı­lan psi­ko­bi­yo­tik­ler tüm dün­ya­nın dik­ka­ti­ni çeken yeni bir teda­vi ala­nı­dır. Türk­le­rin gele­nek­sel fer­men­te süt ürü­nü olan kefi­rin fay­da­la­rı son yıl­lar­da ade­ta yeni­den keş­fe­dil­mek­te ve kefir pro­bi­yo­tik gıda ola­rak yeni­den doğ­mak­ta­dır. Kefir, pro­te­in­ler, lipit­ler ve şeker­ler­den bir mat­ris için­de lak­tik asit bak­te­ri­le­ri ve maya­la­rın bir karı­şı­mı­nı içe­rir. Son yıl­lar­da yapı­lan araş­tır­ma­lar kefi­rin anti­ok­si­dan, anti­hi­per­tan­sif, anti­inf­la­ma­tu­ar, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­ci etki­le­ri­ni gös­ter­mek­te­dir. Tarih­sel ola­rak, gele­nek­sel tıp­ta kul­la­nıl­mış olan kefir, modern tıb­bın için­de ken­di­si­ne yer bul­mak­ta ve pro­bi­yo­tik­le­rin ucuz ve kolay elde edi­len kay­na­ğı­nı tem­sil etmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment