Berko İlaç, kadınlara meme kanserini anlattı

Ber­ko İlaç, 1- 31 Ekim Meme Kan­se­ri Far­kın­da­lık Ayı” kap­sa­mın­da kadın­lar­da en sık görü­len kan­ser türü olan meme kan­se­ri konu­sun­da kadın çalı­şan­la­rı­nı bilinç­len­dir­di. Kadın­lar­da en sık görü­len kan­ser türü olan meme kan­se­ri konu­sun­da Memo­ri­al Has­ta­ne­si Genel Cer­ra­hi Uzma­nı Doç. Dr. Kök­sal Bil­gen, Ber­ko İlaç kadın­la­rı­na eği­tim ver­di. Far­kın­da Ol! Geç Kal­ma!” slo­ga­nıy­la ger­çek­le­şen eği­tim kap­sa­mın­da meme kan­se­ri konu­sun­da bilinç düze­yi­nin art­tı­rıl­ma­sı, erken tanı ve teda­vi­nin öne­mi­ne dik­kat çek­mek amaç­lan­dı. Ber­ko İlaç Üre­tim Tesisleri’nde ve Mer­kez Ofis’te fark­lı gün­ler­de Ber­ko İlaç kadın­la­rı ile bir ara­ya geli­ne­rek ger­çek­leş­ti­ri­len eği­tim­de, meme kan­se­ri­ne neden olan fak­tör­le­re, bes­len­me ve yaşam tar­zı­nın öne­mi­ne deği­nil­di. Yapay meme üze­rin­den elle muaye­ne­nin nasıl yapıl­ma­sı ve han­gi peri­yot­lar­da uygu­lan­ma­sı gerek­ti­ği akta­rıl­dı. Katı­lı­mın ve ilgi­nin yoğun oldu­ğu eği­tim, soru – cevap kıs­mı ile sona erdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment