BENEBABY ECZANELERDE

İLKO İlaç’ın tüke­ti­ci sağ­lı­ğı mar­ka­sı Wellcare’in bebek sağ­lı­ğı kate­go­ri­sin­de­ki ürün­le­ri Bene­baby İçim­in Rahat­lı­ğı, Bebe­ği­min Sağ­lı­ğı’ mot­to­suy­la anne ve bebek­ler­le bulu­şu­yor. Bebek sağ­lı­ğı ürün­le­rin­de ezber bozan yeni bir dönem Bene­baby’ ile baş­lı­yor. Hem bebek­le­rin hem de anne­le­ri­nin ihti­yaç­la­rı­na cevap verecek yep­ye­ni bir mar­ka olan Bene­baby, geniş ürün gamıy­la, özel­lik­le bebek­lik çağın­da sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan pişik, kolik ve uyku­suz­luk prob­lem­le­ri­ne çözüm sun­ma­yı vade­di­yor. Sade­ce ecza­ne­ler­de satı­lan geniş bir ürün port­fö­yü­ne sahip Bene­baby; ino­va­tif, kul­la­nı­mı kolay, sağ­lık oto­ri­te­le­rin­den onay­lı, fonk­si­yo­nel, etki­si kli­nik araş­tır­ma­lar­la kanıt­lan­mış ve doğal içe­rik­li ürün­le­riy­le bebek­le­rin sağ­lı­ğı­nın yanı sıra anne­le­rin de ihti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne cevap veri­yor. Benebaby’in ilk etap­ta anne ve bebek­ler­le buluş­tur­du­ğu Bene­baby Nappy Spray ve Bene­baby Nappy Cre­am pişi­ğin önlen­me­si­ne ve pişi­ğe bağ­lı semp­tom­la­rın yatış­tı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Bene­baby Cal­ming Mas­sa­ge Cre­am ise bebek­le­re uygun masaj hare­ket­le­ri ile sürül­dü­ğün­de yatış­tı­rı­cı ve rahat­la­tı­cı bir etki sağ­lar­ken, Coli­ax şiş­kin­lik, gaz ve spazm semp­tom­la­rı­nın gide­ril­me­si­ne des­tek veriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment