Beirut yeni albümle geliyor

beirutMAYIS 2016

Zach Con­do­n­’un kuru­cu­su oldu­ğu ve fark­lı kül­tür­ler­den gelen müzis­yen­le­rin oluş­tur­du­ğu yük­sek müzik kali­te­si­ne sahip indie-rock gru­bu Beirut, 11 Eylü­l­’­de piya­sa­ya çıkar­dık­la­rı yeni albüm­le­ri No No No” ile ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri tur­ne kap­sa­mın­da Tür­ki­ye­’­ye geliyor.

Batı Avru­pa ve Bal­kan müzi­ği­ni ken­di yorum­la­rıy­la har­man­la­yan ve folk müzi­ği ile caz ara­sın­da özgün bir soun­d­’a sahip olan Beirut, BKM orga­ni­zas­yo­nu ile 28 Mayı­s­’­ta Küçük­Çift­lik Par­k­’­ta sah­ne ala­cak. Zach Con­don, Nick Pet­ree, Paul Col­lins, Ben Lanz, Kyle Res­nick ve Aaron Arn­t­’­dan olu­şan Beirut, Tür­ki­ye­’­de son ola­rak yine BKM orga­ni­zas­yo­nu ile 2014 yılın­da Küçük­Çift­lik Par­k­’­ta kon­ser vermişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment