Behçet Klinik Çalışmasında Türkiye, Koordinatör Ülke

SER­Vİ­ER, Beh­çet Has­ta­lı­ğı konu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı bir araş­tır­ma­nın mer­ke­zi ola­rak Türkiye’yi seç­ti. Çalış­ma İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gül koor­di­na­tör­lü­ğün­de yürü­tü­lü­yor. Ser­vi­er İlaç Genel Müdü­rü Acco­las, Servier’in Beh­çet Hastalığı’nın Üve­it (göz ilti­ha­bı) üze­ri­ne ger­çek­leş­ti­ri­len Faz I çalış­ma­sı­nın olum­lu sonuç­la­rı üze­ri­ne Ser­vi­er ve Xoma Ltd. ara­sın­da imza­la­nan işbir­li­ği anlaş­ma­sı kap­sa­mın­da Beh­çet Hastalığı’nın teda­vi­sin­de yeni­lik­çi bir çözüm ola­rak Gevo­ki­zu­mab adlı ila­cın geliş­ti­ril­mek­te oldu­ğu­nu bildirdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment