Bebekte reflü gelişme geriliğine neden olabilir

Doç. Dr. Ercan Tutak

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Ref­lü, yetiş­kin­ler­den çok bebek­ler­de görü­lü­yor. Özel­lik­le bek­le­nen­den erken doğan bebek­ler­de ref­lü ris­ki daha yük­sek olu­yor. Bebek­ler için ref­lü nor­mal kabul edil­se de, sağ­lık­lı geli­şim için alt­ta yatan nede­nin araş­tı­rıl­ma­sı ve doğ­ru teda­vi­nin uygu­lan­ma­sı büyük önem taşı­yor. Memo­ri­al Şiş­li Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan Tutak, bebek­ler­de ref­lü­nün neden­le­ri ve teda­vi­si hak­kın­da bil­gi verdi:

Pre­ma­tü­re bebek­ler­de daha sık orta­ya çıkıyor

Bebek­ler­de ref­lü daha kolay görül­mek­te­dir. Özel­lik­le erken doğan bebek­ler, zama­nın­da doğan bebek­le­re göre daha şan­sız­dır. Yemek boru­su ve mide ara­sın­da­ki kas yapı­sı henüz geliş­me­di­ği için ref­lü çok kolay geliş­mek­te­dir. Bu bebek­ler, genel­de anne sütü­nü emdik­ten bir süre son­ra kusa­bi­lir. Kimi bebek­ler de o kadar sık bes­le­nir ki daha hız­lı bir şekil­de kusar. Bu bebek­le­re mut­lu tükü­rük­çü adı verilmektedir.

Kilo kay­bı var­sa dikkat!

Bebek­ler­de geli­şen ref­lü­nün türü­nün sap­tan­ma­sı çok önem­li­dir. Her bes­len­me­nin ardın­dan, bir mik­tar kusan, kus­mu­ğun­da saf­ra ve kan olma­yan, geliş­me­si iyi olan bebek­ler­de görü­len ref­lü fiz­yo­lo­jik­tir. Bebe­ğin tar­tı alı­mı durak­la­mış­sa, kilo kay­bı var­sa pato­lo­jik ref­lü ola­bi­lir; bu mut­la­ka araştırılmalıdır.

Ref­lü bebek­ler­de pek çok prob­le­me yol açmak­ta ve fark­lı has­ta­lık­la­ra da zemin hazırlayabilmektedir.

Kilo kay­bı ve geliş­me geri­li­ği­ne neden olur.

Yemek boru­sun­da­ki tah­ri­şe bağ­lı ola­rak ağrı ve iştah­sız­lı­ğa yol açar.

Uyku pozis­yo­nun­dan kay­nak­la­nan rahat­sız­lık nede­niy­le huzur­suz­luk görülebilir.

Uyku­ya dal­ma ve sür­dür­me­de zor­luk yaşar.

Sürek­li kusan bebek­le­rin soluk boru­su­na da süt kaçır­ma ris­ki yük­sek oldu­ğu için sık sık akci­ğer enfek­si­yon­la­rı yaşanabilir.

Ses tel­le­ri zarar görebilir.

Solu­num yol­la­rın­da bronş tıka­nık­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak aşı­rı hışıl­tı ve hırıl­tı olabilir.

Pra­tik bir şekil­de tanı­sı konulabiliyor

Fiz­yo­lo­jik ref­lü hemen hemen her bebek­te görül­mek­te­dir. Doğ­ru tanı ve teda­vi­si uygu­la­nır­sa bebe­ğin ref­lü­den kay­nak­la­nan tüm rahat­sız­lık­la­rı son­lan­dı­rı­la­bi­lir. Tanı için bebe­ğe bir elekt­rot prop yut­tu­ru­lur. Aynı zaman­da yemek boru­su­nun mide­ye en yakın kıs­mı­na iki tane pH ölçer elekt­rot yer­leş­ti­ri­lir. Bu şekil­de gün­de kaç kez ref­lü­nün tek­rar etti­ği takip edi­le­bi­lir ve asi­dik dere­ce­si ölçü­le­bi­lir. Bir diğer tanı yön­te­mi ise endoskopidir.

REFUBebek­ler­de ref­lü­yü önle­mek için…

Bebek­le­re anes­te­zi altın­da endos­ko­pi yap­mak çok da ter­cih edi­len bir tanı yön­te­mi değil­dir. Bebe­ğe daha az zarar ver­mek ama­cıy­la teda­vi­den teş­hi­se gidil­me­si ter­cih edi­lir. Eğer ref­lü oldu­ğu düşünülüyorsa;

Mide asi­di­ni bas­kı­la­ya­cak ilaç­lar verilebilir.

Mide­de şiş­kin­lik, az kaka yapıl­ma­sı, sürek­li geğir­me mide hare­ke­ti­nin az oldu­ğu gös­te­rir. Bunun için mide hare­ke­ti­ni artı­ra­cak ilaç­lar verilebilir.

Azar azar ve sık beslenmelidir.

Yat­ma­dan 2 saat önce emme işle­mi kesilmelidir.

Her emme­den son­ra en az 45 daki­ka dik pozis­yon­da tutulmalıdır.

Uyur­ken de başı­nın en az bir 30 dere­ce yukar­da olma­sı önemlidir.

Ek gıda­ya geç­miş olan bebek­le­re man­da­li­na, por­ta­kal ve aler­ji ris­ki yük­sek olan çilek, gaz­lı içe­cek­ler, kakao içe­ren çiko­la­ta, fın­dık, fıs­tık ref­lü­yü tetik­le­di­ği için verilmemelidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment