Bebekleri reflüden 10 adımda koruyun

Doç. Dr. Ner­min Tansuğ

Çocuk­lar­da çok sık rast­la­nan mide içe­ri­ği­nin yemek boru­su­na hat­ta ağza kadar geri gel­me­si hali olan ref­lü, bebek­ler­de birin­ci aydan iti­ba­ren görül­me­ye baş­lar ve kus­ma­la­ra neden olur. Bebek­ler­de bes­len­me şek­li­nin değer­len­di­ril­di­ği­ni, bes­len­me hata­la­rı nede­niy­le de ref­lü ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Liv Hos­pi­tal Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Ner­min Tan­suğ, Anne­ler özel­lik­le bebek­le­rin bes­len­me­si­ni des­tek­le­mek ve saba­ha kadar uyu­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için yat­ma­dan önce veya uyku­da bebe­le­ri­ni bes­ler­ler. Ancak bu ref­lü­yü artı­rır. Bu neden­le yapıl­ma­ma­lı­dır. Özel­lik­le ref­lü­sü olan bebek­ler ve çocuk­lar son öğü­nün­den iki saat son­ra yatı­rıl­ma­lı­dır” diyor. Doç. Dr. Ner­min Tan­suğ ref­lü­sü olan bebek­ler için anne­le­re öne­ri­ler­de bulundu.

  1. Önce­lik­le bes­len­me ş ekli ve çev­re koşul­la­rı düzel­til­me­li­dir. Ref­lü tanı­sı alan çocuk­ta yatak başı 30 dere­ce kadar yük­sel­til­me­li­dir. Özel­lik­le sol yan pozis­yon­da yatı­rıl­ma­la­rı ref­lü­yü azaltır.
  2. Ref­lü­sü oldu­ğun­dan şüp­he edi­len bebek­le­rin bes­len­me­sin­de dik­kat edi­lecek nok­ta, kus­ma­lar nede­niy­le bebe­ğin nor­mal koşul­lar­da bes­len­me­si­ni sür­dü­re­me­me­si­dir. Bu neden­le bebek çok yakın­dan takip edil­me­li düzen­li ola­rak kilo artı­şı izlenmelidir.
  3. Az mik­tar­da, sık sık bes­len­me­li­dir. Her bes­len­me­den son­ra gazı çıkarılmalıdır.
  4. Bebek­le­rin yalan­cı emzik kul­lan­ma­la­rı da ref­lü teda­vi­sin­de fay­da­lı ola­bi­lir. Emzik bebek­te tükü­rük sal­gı­sı­nı ve bağır­sak hare­ket­le­ri­ni artı­ra­rak ref­lü ola­sı­lı­ğı­nı azaltır.
  5. Anne sütü ile bes­le­nen bebek­ler­de ref­lü belir­ti­le­ri daha az görü­lür. Veri­len besin­le­rin koyu­laş­tı­rıl­ma­sı ya da keçi boy­nu­zu tozu katıl­mış özel mama­lar kullanılabilir.
  6. İnek sütü aler­ji­si var­sa diyet­ten inek sütü çıkartılmalıdır.
  7. Pasif siga­ra içi­mi de ref­lü­yü art­tı­rır. Bu neden­le evde siga­ra içilmemelidir.
  8. Büyük çocuk­lar­da ref­lü­yü art­tı­ran çiko­la­ta, aşı­rı yağ­lı baha­rat­lı, acı­lı, ekşi­li cips, ket­çap, mayo­nez, har­dal, soğan, sarım­sak gibi gıda­lar, asit­li gaz­lı içe­cek­ler yasaklanmalıdır.
  9. Öğün mik­tar­la­rı küçük tutul­ma­lı, ide­al vücut ağır­lı­ğı korun­ma­lı, akşam yemek­le­ri yat­ma­dan en az 2 saat önce yen­me­li, yemek­ler­den son­ra en az 1 saat yatar pozis­yon alınmamalıdır.
  10. Karın içi basın­cı­nı azalt­mak ama­cı ile çok sıkı elbi­se­ler giy­di­ril­me­me­li, kemer­ler çok sıkılmamalıdır.

TEDA­Vİ­Sİ NASIL YAPILIR?

Ref­lü has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­lar ise yemek boru­su kapak­çı­ğı­nın basın­cı­nı artı­ra­rak, mide içe­ri­ği­nin yemek boru­su­na kaçı­şı­nı önler, mide boşal­ma­sı­nı kolay­laş­tı­rır, mide asi­di­ni nöt­ra­li­ze eder veya azal­tır. İlaçla teda­vi­ye yanıt alı­na­ma­dı­ğı geçi­ci solu­num dur­ma­sı, ani bebek ölü­mü teh­di­di gibi cid­di belir­ti­ler var­sa, dar­lık geliş­miş­se, doğuş­tan kalp has­ta­lı­ğı veya zeka özür­lü çocuk­lar­da ender ola­rak cer­ra­hi teda­vi uygulanabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment