Bebeklerde gaz şikayetine yeni formül

HAZİ­R­AN 2016

Ber­ko İlaç, bebek­ler­de gaz şikâ­yet­le­ri­ni gider­me­de kul­la­nı­lan Zin­co Damla’nın for­mü­lü­nü yeni­le­di. Ger­çek­leş­tir­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la Zin­co Damla’nın yeni for­mü­lü hak­kın­da basın men­sup­la­rı­nı bil­gi­len­di­ren Ber­ko İlaç, Bebek­ler­de Bes­len­me ve Sık Kar­şı­la­şı­lan Soru­lar” baş­lı­ğı­nı ele aldı. Pedi­at­rik Gast­ro­en­te­re­lo­ji ve Bes­len­me Uzma­nı Prof. Dr. Benal Büyük­ge­biz, İnf­ant­il koli­te her zaman ve bebek­te olum­lu sonuç veren, kabul gören bir yak­la­şım yok­tur. Pek­çok deği­şik yak­la­şım­lar dene­nir. Sık­lık­la ter­cih edi­len bir yak­la­şım da bit­ki­sel içe­rik­li ürün­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­dır. Bu ürün­le­rin içe­ri­ğin­de, mide-bağır­sak sis­te­mi üze­rin­de etki­li oldu­ğu çok iyi bili­nen ve uzun yıl­lar­dan bu yana da gele­nek­sel ola­rak yay­gın kul­la­nı­lan bit­ki­le­rin var­lı­ğı önem­li­dir” şek­lin­de konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment