Bebekler için tehlikeli gıdalar

Mama­sı­na tat ver­mek için tuz dök­mek, şeker serp­mek ve emzi­ği­ne bal sür­mek… Bebek bes­len­me­sin­de bilinç­siz yak­la­şım­lar ve daha pek çok yan­lış dav­ra­nış çocu­ğu­nu­zu has­ta ede­bi­lir. Memo­ri­al Anka­ra Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bölümü’nden Uz. Dr. İnc­il­ay Üstün­dağ, bebek­le­re 1 yaşı­na kadar veril­me­me­si gere­ken gıda­la­rı sıraladı.

Bebek sağ­lı­ğı konu­sun­da uzman­lar ve anne baba­la­rın özen­le üze­rin­de dur­du­ğu en önem­li nok­ta ilk 6 ayda sade­ce anne sütü ile bes­len­me­dir. Ancak bu aylar­dan son­ra ek gıda­ya geçil­di­ği dönem­de bebek­le­re özel­lik­le veril­me­me­si gere­ken besin­ler konu­sun­da ebe­veyn­le­rin bilinç­li olma­sı gerekir.

Pouring milkİnek sütü: Bağır­sak­lar­da giz­li kana­ma, demir eksik­li­ği ve kan­sız­lık yapa­bi­lir. Aler­jik has­ta­lık­la­ra yaka­lan­ma ris­kin­de artış nede­ni ola­bi­lir. Ayrı­ca D vita­mi­ni, iyot, çin­ko, Ome­ga yağ asit­le­ri gibi bir­çok besin öge­si bakı­mın­dan yeter­siz olma­sı ve fos­for, pro­te­in gibi bazı mad­de­le­ri ise faz­la içer­me­si nede­niy­le ter­cih edilmemelidir.

Tuz: Böb­rek­ler­den tuz atı­lı­mı ora­nı ilk 1 yaş­ta düşük­tür. 1 yaş altın­da öne­ri­len ve gün­lük ihti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak tuz mik­ta­rı, aldı­ğı­mız gıda­lar­da yete­rin­ce mev­cut­tur. Faz­la tuz, böb­rek yükü­nü artı­rır ve ile­ri­ki yaş­lar­da hiper­tan­si­yon ris­ki­ne neden olabilir.

Şeker: Hiç­bir bes­le­yi­ci değe­ri yok­tur. Obe­zi­te, iştah­sız­lık, ile­ri­ye dönük yan­lış bes­len­me alış­kan­lı­ğı ve kalp damar has­ta­lık­la­rı geli­şi­mi­ne zemin hazırlar.

Yumur­ta akı: Pro­te­in yapı­sı nede­niy­le yük­sek oran­da aler­jik özel­li­ği var­dır. 9. aydan iti­ba­ren azar azar denenebilir

Mar­ga­rin gibi katı yağ­lar: Emi­li­mi zor­dur. İçerd­iği doy­muş yağ asit­le­ri ile­ri­ki yaş­lar­da damar sağ­lı­ğı­nı teh­dit eder. 9. aydan son­ra kah­val­tı­ya tere­ya­ğı eklenebilir.

Bal: Doğal ve çok bes­le­yi­ci bir gıda olma­sı­na rağ­men hem aler­jik bir besin­dir hem de clost­ri­di­um botu­li­num” adlı bir spor içer­di­ğin­den bebek­ler­de çok teh­li­ke­li ola­bi­lecek bir tür gıda zehir­len­me­si­ne yol aça­bi­lir. Bir yaş son­ra­sı bebe­ğin bağır­sak­la­rı bu spor­lar­la baş ede­bi­lecek olgun­lu­ğa erişir.

Çay, kah­ve, çiko­la­ta, kakao: Bu gıda­la­rın içe­ri­ğin­de­ki kafe­in bebek için sağ­lık­lı değil­dir. Kal­si­yum emi­li­mi aza­lır. Çay da demir emi­li­mi­ni boza­rak kan­sız­lı­ğa yol açar.

FB,66,89,patlicanPat­lı­can ve bak­la: Pat­lı­ca­nın bes­le­yi­ci değe­ri yok­tur ve niko­tin içer­mek­te­dir. Bak­la ise nadir de olsa favizm” adı veri­len cid­di bir has­ta­lı­ğa yol aça­bi­le­ce­ğin­den 1 yaş altın­da önerilmez.

Kabuk­lu deniz ürün­le­ri: 9.aydan son­ra balık ızga­ra-buğu­la­ma ola­rak veri­le­bi­lir. Ancak kabuk­lu deniz ürün­le­ri yük­sek aler­jen özel­lik­le­ri ile bilin­mek­te­dir. Mid­ye ise civa içe­re­bi­le­ce­ği için bebe­ğe yedirilmemelidir.

Ispa­nak, ceviz ve doma­te­se de dikkat!

Bu yasak­lı gıda­lar hari­cin­de veri­lir­ken dik­kat edil­me­si gere­ken yiye­cek­ler de mev­cut­tur. Örne­ğin ıspa­nak nit­rit içer­me­si nede­niy­le 8. aydan son­ra bek­let­me­den, gün­lük taze hazır­la­nıp veril­me­li­dir. Ceviz aler­jik gıda­lar ara­sın­da sayıl­mak­la bir­lik­te çok iyi bir doğal ome­ga des­te­ği olma­sı bakı­mın­dan iyi­ce ezi­le­rek az az veri­le­bi­lir. Doma­tes de aler­jik ve asit­li bir gıda olmak­la bir­lik­te pişi­ri­le­rek veri­le­bi­lir. Bura­da dik­kat edil­me­si gere­ken en önem­li nok­ta seb­ze ve mey­ve­le­ri mut­la­ka mev­si­min­de tüket­mek olma­lı­dır. Kon­ser­ve ve paket­len­miş hiç bir ürün kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Şok­la­na­rak sak­la­nan gıda­la­rın kul­la­nıl­ma­sın­da ise her­han­gi bir sakın­ca yoktur.

Uzman yar­dı­mı alın

Bebek bakı­mı konu­sun­da tec­rü­be­li olma­yan anne baba­lar bes­len­me konu­sun­da özel­lik­le uzman dok­tor­la­ra danış­ma­lı­dır. Bu saye­de bebe­ğin has­ta­lık­lar­dan uzak, sağ­lık­lı bir büyü­me geliş­me döne­mi geçir­me­si müm­kün olabilmektedir.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment