Bebek gözündeki çapak düzelmezse ameliyatlık olabilir

gozyasi tikanikligiGÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Yeni doğan bebek­le­rin üçte birin­de, göz­ya­şı kana­lı­nın doğum­sal tıka­nık­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak göz­de sulan­ma, çapak­lan­ma görü­lür. Bul­gu­lar çoğun­luk­la doğum­dan son­ra bir­kaç haf­ta için­de baş­lar. Bu durum, bebe­ğin anne kar­nın­da­ki geli­şi­mi sıra­sın­da, göz­ya­şı kana­lı­nın geli­şi­mi­ni tamam­la­ya­ma­ma­sın­dan, kana­lın buru­na açıl­dı­ğı yerin ucun­da­ki zarın delin­me­den bebe­ğin doğ­ma­sın­dan kay­nak­la­nır. Emsey Hospital’dan Göz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Op. Dr. Ayşe Bil­ge konuy­la ilgi­li görüş­le­ri­ni aktarıyor. 

Çoğun­luk­la ken­di­li­ğin­den ve uygun yapı­lan göz­ya­şı kese­si masa­jı ile bir­kaç ayda açı­lır. Bu dönem­de, kese için­de akım olma­dı­ğın­dan sık sık enfek­si­yon, bunun sonu­cun­da kese böl­ge­sin­de şiş­lik, göz­de çapak­lan­ma, sulan­ma mey­da­na gelir. 

Yeni­do­ğan­lar­da kar­şı­la­şı­lan bu durum dışın­da, göz­ya­şı kese­si enfek­si­yon­la­rı, trav­ma gibi sebep­ler­le her yaş­ta göz yaşı boşal­tım yol­la­rın­da tıka­nık­lık­lar­la karşılaşabiliriz. 

Göz­ya­şı kana­lı tıka­nık­lı­ğı oldu­ğu­nu nasıl anlarız?

Göz­de sulan­ma, göz­ya­şı­nın dışa­rı akması, 

Zaman zaman sulan­ma­ya çapak­lan­ma, kese böl­ge­sin­de şiş­lik bul­gu­la­rı­nın eklenmesi

Göz­ya­şı kese­si böl­ge­si­ne bas­tır­mak­la ilti­hap boşal­ma­sı baş­lı­ca bulgularıdır.

Nasıl bir teda­vi uygulanmalıdır?

Teş­hi­si göz has­ta­lık­la­rı uzma­nın­ca konu­lan bebe­ğe, bir yaşı­na kadar masaj uygu­lan­ma­lı­dır. Yak­la­şık bir yaşı­na kadar cer­ra­hi genel­lik­le öne­ril­mez, göz dok­to­ru­nuz tara­fın­dan gös­te­ri­len masaj, gün­de 34 kez tek­rar­lan­ma­lı­dır. Enfek­si­yon, çapak­lan­ma duru­mun­da anti­bi­yo­tik­li dam­la kul­la­nıl­ma­sı gerekebilir.

Şika­yet­le­rin bir yaşı­na gelin­di­ğin­de düzel­me­me­si duru­mun­da geç kalın­ma­dan son­da­la­ma işle­mi­nin yapıl­ma­sı gere­kir. Aile­le­ri genel­lik­le genel anes­te­zi altın­da yapıl­ma­sı tedir­gin etmek­te­dir ancak anes­te­zi süre­si­nin olduk­ça kısa olma­sı, günü­mü­zün geli­şen anes­te­zi koşul­la­rı düşü­nül­dü­ğün­de, işlem çocuk açı­sın­dan risk oluş­tur­maz. Tam ter­si­ne yapıl­ma­sı gere­ken aşa­ma­la­rın zama­nın­da yapıl­ma­ma­sı, çocu­ğu ile­ri­de daha zor­lu cer­ra­hi işlem­ler­le kar­şı kar­şı­ya bırakır. 

İlk son­da­la­ma işle­mi yük­sek başa­rı ora­nı­na sahip­tir. İlk son­da­la­ma işle­mi­nin başa­rı­sız olma­sı duru­mun­da, tek­rar son­da­la­ma ya da tüp tak­ma işle­mi uygulanmalıdır. 

Bu işlem­le­rin zama­nın­da yapıl­ma­ma­sı duru­mun­da geçi­ri­len enfek­si­yon­lar, son­da­la­ma yada tüp tak­ma işle­mi­nin başa­rı­sı­nı düşü­rür, has­ta­ya DSR dedi­ği­miz ame­li­ya­tın yapıl­ma­sı gerekebilir.

Ame­li­yat nasıl uygu­la­nır ve ne zaman yapılmalıdır? 

İdea­li, cilt kesi­si yoluy­la yapı­lan DSR ame­li­ya­tı­dır. Günü­müz­de lazer ile de DSR ame­li­ya­tı yapı­la­bil­mek­te­dir ancak, tek­rar­la­ma ris­ki faz­la­dır. Tek­rar­la­ma ris­ki en az olan ve tav­si­ye etti­ği­miz yön­tem olan cilt kesi­si yolu ile yapı­lan DSR ameliyatıdır. 

DSR ame­li­ya­tı son­ra­sın­da her has­ta­da tüp takıl­ma­sı gerek­mez, takıl­dı­ğı durum­da, polik­li­nik şart­la­rın­da bir­kaç haf­ta son­ra çıka­rı­lır. Çıka­rıl­ma­sı ağrı­lı bir işlem değildir.

Eriş­kin göz­ya­şı kana­lı tıka­nık­lı­ğın­da da sık­lık­la uygu­la­nan yön­tem cilt kesi­si yoluy­la yapı­lan DSR ameliyatıdır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment