Bayındır Söğüt Hastanesi’nde her yönüyle denge” ele alınacak

bayindir sogut1024x681ARA­LIK 2015

Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu, tüm dok­tor­la­ra bilim­sel akti­vi­te­ler ve fark­lı yön­tem­ler­le Den­ge” üze­ri­ne 5 ayrı baş­lık ve fark­lı konu­la­rı içe­ren semi­ner prog­ra­mı­nı başlattı.

Baş dön­me­si ve iç kulak­ta­ki den­ge meka­niz­ma­sın­dan olu­şan sorun­la­rın has­ta­la­rın gün­lük yaşa­mın­da­ki olum­suz etki­le­ri yad­sı­na­maz. Bu konu üze­ri­ne kur­du­ğu Den­ge Mer­ke­zi” ve özel çalış­ma­la­rıy­la fark yara­tan Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu, baş dön­me­si yaşa­yan has­ta­la­ra uygu­la­ma­lar, Tim­pa­nop­las­ti tek­nik­le­ri, Ver­ti­go­ya Pra­tik Yak­la­şım ve 6. Kış Top­lan­tı­sı ile bilim dün­ya­sı­na ışık tutacak.

Semi­ner programı:

9 Ara­lık Çar­şam­ba, Ves­ti­bü­ler Laboratuvarı’nda baş dön­me­si yaşa­yan has­ta­la­ra yapı­lan uygu­la­ma­lar­la ilgi­li can­lı yayın.” Konuş­ma­cı: Prof. Dr. Nuri Özgir­gin. Saat:  12:3013:30

14 Ara­lık Pazar­te­si, Tim­pa­nop­las­ti tek­nik­le­ri uygu­la­ma­sı.” Konuş­ma­cı:  Prof. Dr Nuri Özgir­gin. Saat: 18:30

19 Ara­lık Cumar­te­si, Ver­ti­go­ya Pra­tik Yak­la­şım akti­vi­te­si, sabah bilim­sel sunum­lar, öğle­den son­ra pra­tik uygu­la­ma­lar şek­lin­de ger­çek­le­şecek. Konuş­ma­cı: Çeşit­li üni­ver­si­te­ler­den gelecek 6 konuş­ma­cı­yı içe­ri­yor. Saat: Tüm gün boyun­ca devam edecek.

27 Şubat Cumar­te­si, 6. Kış Toplantısı’nda tuba östa­ki kay­nak­lı sorun­lar ve teda­vi yön­tem­le­ri.” Konuş­ma­cı:  Çeşit­li üni­ver­si­te­ler­den gelecek olan 12 konuş­ma­cı­yı içe­ri­yor. Saat: Tüm gün boyun­ca devam edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment