Bayındır Hastanesi İçerenköy 2. Yılını Resim Atölyesi ile Kutladı

HAS­TA oda­la­rı ve kori­dor­la­rı ünlü res­sam Hik­met Çetinkaya’nın Gelin­cik” tema­lı 240 tab­lo­su ile renk­len­di­ri­len Bayın­dır Has­ta­ne­si İçer­enk­öy ikin­ci yılı­nı Hik­met Çetin­ka­ya eşli­ğin­de resim atöl­ye­si ile kut­la­dı. Gelin­cik” tema­lı resim­le­riy­le ünlü res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yöne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len atöl­ye­ye çok sayı­da katı­lım oldu. Katı­lım­cı­la­rın res­min büyü­lü dün­ya­sın­da sağ­lık sorun­la­rın­dan uzak­laş­tı­ğı atöl­ye­de bir­bi­rin­den güzel resim­ler orta­ya çıka­rıl­dı. 7200 m² kapa­lı ala­na sahip olan Bayın­dır Has­ta­ne­si İçer­enk­öy, has­ta odak­lı modern yapı­sı, ile­ri tıp tek­no­lo­ji­si, kap­sam­lı tanı ve teda­vi üni­te­le­ri ile tam dona­nım­lı bir has­ta­ne ola­rak, has­ta­la­rı­na tıb­bın tüm branş­la­rın­da hiz­met veriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment