Bayılmanın nedeni eğik masa testi ile saptanıyor

Dr. Utku Zor

Halk ara­sın­da bayıl­ma, bay­gın­lık ve ken­din­den geç­me’ ola­rak tabir edi­len sen­kop, bilin­cin ve duru­şun geçi­ci süre ile kay­bı anla­mı­na geli­yor. Bayıl­ma duru­mun­da pek çok has­ta kime baş­vu­ra­ca­ğı­nı bil­mez­ken çoğu zaman da gün­lük haya­tın yoğun koşuş­tur­ma­ca­sı içe­ri­sin­de baş­ka şika­yet­ler orta­ya çık­ma­dan heki­me baş­vur­mak­tan kaçı­nı­yor. Oysa bayıl­ma­nın nede­ni­ni günü­müz­de Tilt tes­ti (eğik masa) ile sap­ta­ya­bil­mek müm­kün. Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Uzma­nı Dr. Utku Zor, bayıl­ma­nın kalp­ten kay­nak­la­nan ve haya­ti ris­ke neden ola­bi­len cid­di bir has­ta­lık­tan ola­bi­le­ce­ği­ni belir­tir­ken ihmal edil­me­me­si ve gere­kir­se bir an önce teda­vi­si­ne baş­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni vurguluyor.

VAZO­VA­GAL SEMP­TOM­DAN AYIRT EDİLMELİ

Dr. Utku Zor bayıl­ma­nın altın­da kimi zaman cid­di bir neden yat­maz­ken, kimi zaman da cid­di has­ta­lık­lar­dan kay­nak­la­na­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek Bayıl­ma haya­tı teh­dit eden has­ta­lık­la­rın bir belir­ti­si de ola­bi­lir. Bazı kalp has­ta­lık­la­rı, akci­ğer has­ta­lık­la­rı, nöro­lo­jik, psi­ki­yat­rik, meta­bo­lik (kan şeke­ri düşük­lü­ğü) bozuk­luk­lar­dan ile­ri gele­bi­lir. Yine bazı ilaç­lar bayıl­ma­ya yol aça­bi­lir” diyor. Egzer­siz esna­sın­da, çar­pın­tı ve düzen­siz kalp atım­la­rı son­ra­sın­da bayıl­ma­nın mut­la­ka önem­sen­me­si gerek­ti­ği­ni belir­ten Dr. Utku Zor, bayı­lan kişi­nin aile­sin­de sık bayı­lan veya bek­len­me­dik biçim­de ani­den ölen biri­si olma­sı duru­mun­da da mut­la­ka heki­me baş­vu­rul­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bayıl­ma çocuk­lar ve genç­ler­de daha sık görül­mek­le bera­ber her yaş­ta orta­ya çıka­bi­lir­ken, genel­lik­le ayak­tay­ken olu­yor; sık­lık­la sıcak­lık his­si, bulan­tı, baş dön­me­si göz karar­ma­sı gibi belir­ti­le­ri takip edi­yor. Bayıl­ma­nın süre­si uza­dı­ğın­da vücut­ta kasıl­ma­la­rı tetik­le­ye­bil­di­ği­ni ve idrar kaçır­ma­ya yol aça­bil­di­ği­ni belir­ten Dr. Utku Zor Bu durum epi­lep­si (sara) atak­la­rı ile karış­tı­rıl­ma­sı­na yol açı­yor” dedi.

TİLT TES­Tİ İLE NEDE­Nİ BULUNABİLİYOR

Sen­kop geçi­ren çocuk ve genç­le­rin çok büyük bir kıs­mın­da alt­ta yatan yapı­sal bir kalp has­ta­lı­ğı veya ritm bozuk­lu­ğu olma­dı­ğı­nı belir­ten Dr. Utku Zor, bu neden­le ayrın­tı­lı tanı­sal tet­kik­le­re nadi­ren ihti­yaç duyul­du­ğu­nu, hekim tara­fın­dan yapı­lan ayrın­tı­lı bir sor­gu­la­ma ve fizik muaye­ne­nin (kalp atım hızı ve rit­mi­nin değer­len­di­ril­me­si, ayak­ta ve yatar­ken kan basın­cı ölçü­mü) çoğu kez tanı için yeter­li oldu­ğu­nu söy­lü­yor. Bazı has­ta­lar­da ise kalp köken­li bayıl­ma neden­le­ri­ni aydın­la­ta­bil­mek için elekt­ro­kar­di­yog­ram, eko­kar­di­yog­ra­fi, egzer­siz stres tes­ti, hol­ter moni­tö­ri­zas­yo­nu, koro­ner anji­yog­ra­fi, elekt­ro­fiz­yo­lo­jik ince­le­me gibi ile­ri tanı yön­tem­le­ri­nin dev­re­ye sokul­ma­sı gere­ke­bil­di­ği­ni kay­de­den Dr. Utku Zor tilt tes­ti­nin öne­mi­ne dik­kat çekiyor.

SEN­KOP KLİ­N­İĞ­İ­NDE AYDINLATILIYOR

Günü­müz­de has­ta­nın EKG ve diğer kalp tet­kik­le­ri nor­mal ise has­ta­la­ra Tilt tes­ti (eğik masa) uygu­la­nı­yor ve bayıl­ma­nın nede­ni kolay­ca sap­ta­na­bi­li­yor. Dr. Utku Zor test sonu­cun­da bayıl­ma atak­la­rı­nın cid­di bir has­ta­lık­tan kay­nak­lan­ma­dı­ğı sap­ta­nan kişi­ler­de bu atak­la­rın önlen­me­si için bol su içil­me­si, düzen­li egzer­siz yapıl­ma­sı, aşı­rı sıcak ve uzun süre ayak­ta kal­mak gibi bayıl­ma­yı tetik­le­yen durum­lar­dan kaçı­nıl­ma­sı­nı öner­dik­le­ri­ni belir­te­rek Has­ta­nın haber­ci belir­ti­ler­den (sıcak bas­ma­sı, ter­le­me, fena­lık his­si, bulan­tı, baş dön­me­si, ani baş­lan­gıç­lı, genel bir güç­süz­lük hali) haber­dar olma­sı ve bun­la­rı his­set­ti­ğin­de otur­ma­sı veya yat­ma­sı önem­li­dir. Bazı insan­lar­da atak­la­rı engel­le­mek için ilaç kul­la­nı­mı, daha nadir ola­rak kişi­ye kalp pili takıl­ma­sı gere­ke­bi­lir” diyor. Kar­di­yo­lo­ji ve nöro­lo­ji uzman­la­rı­nı bün­ye­sin­de barın­dı­ran Sen­kop Kli­ni­ği sen­kop geçi­ren has­ta­lar­da kısa süre­de bayıl­ma meka­niz­ma­la­rı­nı aydın­la­ta­rak teda­vi ve yaşam tar­zı deği­şik­li­ği öne­ri­le­rin­de bulunuyor.

Tilt tes­ti (eğik masa) nasıl yapı­lı­yor ?
Has­ta, hid­ro­lik ola­rak baş kıs­mı kal­dı­rı­la­bi­len bir masa­ya yatı­rı­lı­yor, emni­yet kayış­la­rı ile güven­li­ği sağ­lan­dık­tan son­ra yatar pozis­yon­da kan basın­cı ve kalp hızı ölçü­lü­yor. Daha son­ra masa­nın baş kıs­mı 6070 dere­ce­ye kadar kal­dı­rı­la­rak kan basın­cı ve kalp hızı ölçüm­le­ri 2035 daki­ka ara­sın­da deği­şen süre­ler boyun­ca peri­odik ola­rak tek­rar­la­nı­yor. Has­ta bu test esna­sın­da genel­de kalp hızı ve/veya kan basınç­la­rı­nın ani düş­me­si sonu­cu bayı­lır­ken, masa­nın yeni­den yatar pozis­yo­na alın­ma­sı ile bera­ber kan basın­cı, kalp hızı ve bilinç hız­la nor­ma­le dönü­yor. Tilt (eğik masa) tes­ti yak­la­şık 45 daki­ka­da tamamlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment