Bayer’in temiz eli” Ekvador’a değdi

logo-bayerOCAK 2016

Yaşam Bili­mi ala­nı­nın­da uzman­laş­mış küre­sel bir şir­ket olan Bayer, sağ­lık ala­nın­da­ki pro­je­le­re des­tek ver­me­ye devam edi­yor. Bayer’in Ekvador’da baş­lat­tı­ğı ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin öne­mi­ne dik­kat çeken Sağ­lık­lı Bir Yaşam İçin Temiz Alan­lar” pro­je­si hız­la yayılıyor.

Bayer’den pro­je ile ilgi­li yapı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer veril­di: Tüm çocuk­la­rın temiz bir çev­re­de oyun oyna­ma hak­kı oldu­ğu­na ina­nan Bayer Redo­xon Eki­bi, ilk ola­rak Ekvador’da baş­lat­tı­ğı pro­je kap­sa­mın­da bir­çok oyun par­kı­nı temiz­le­ye­rek, çiçek­len­dir­di ve yeni oyun­cak­lar ile donat­tı. Bağı­şık­lık sis­te­mi güç­len­dir­me hare­ke­ti­nin etkin oldu­ğu bir diğer şehir ise Mexi­co City oldu. Gezi­ci La Guar­di­ana ara­cı ile şeh­rin 50 nok­ta­sın­da­ki insan­la­ra soğuk ve yağış­lı hava­ya kar­şı giy­si ve barın­ma ekip­ma­nı dağı­tıl­dı. Pro­je önü­müz­de­ki dönem­de, Tür­ki­ye, İsp­anya, Bre­zil­ya ve Endonezya’ya da yayılacak.”

İlgili Haberler

Leave a Comment