Bayer’den Sporun Engeli Yoktur” projesi

Bir Yaşam Bilim­le­ri şir­ke­ti olan Bayer, Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim” mis­yo­nu doğ­rul­tu­sun­da, top­lu­mun yaşam koşul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me hede­fiy­le kamu adı­na fay­da­lı pro­je­le­ri des­tek­le­me­ye devam edi­yor. Bayer Cares Vak­fı, bu yıl Bayer çalı­şan­la­rı­nın geliş­tir­di­ği gönül­lü pro­je­le­ri des­tek­le­mek üze­re 37 fark­lı ülke­den 73 pro­je­ye, top­lam­da 264 bin Avro fon sağ­la­dı. Türkiye’den yapı­lan baş­vu­ru­lar­da ise Kadın Sağ­lı­ğı İzm­ir Böl­ge Tıb­bi Tanı­tım Sorum­lu­su Sez­gi Şakar’ın Spo­run Enge­li Yok­tur” adlı pro­je­si, des­tek­len­me­ye layık görü­len pro­je­ler ara­sın­da yer aldı. Pro­je kap­sa­mın­da engel­li­le­rin Boc­cia spo­ru ile tanış­tı­rı­la­rak fizik­sel geli­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­lan­ma­sı ve sos­yal ile­ti­şim­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si hedef­le­ni­yor. Pro­je­yi fark­lı yapan bir baş­ka özel­li­ği ise, Boc­cia spo­ru­nun fizik­sel enge­li bulu­nan Sereb­ral Pal­si has­ta­la­rı­nın da kolay­lık­la yapa­bi­le­cek­le­ri bir spor olması.

İlgili Haberler

Leave a Comment