Bayer’den oftalmoloji atağı

Andreas Busch
And­re­as Busch

EKİM 2015

Bayer, Maryland’deki Johns Hop­kins Üni­ver­si­te­si ile reti­nal has­ta­lık­la­rı hedef­le­yen yeni göz teda­vi­le­ri geliş­tir­mek üze­re beş yıl­lık bir anlaş­ma­ya imza attı. Taraf­lar, yaşa bağ­lı maku­la deje­ne­ras­yo­nu (YBMD), diya­be­te bağ­lı maku­la öde­mi (DMÖ), coğ­ra­fik atro­fi, Star­gardt has­ta­lı­ğı ve reti­nal ven tıka­nık­lı­ğı (RVT) da dahil olmak üze­re dün­ya çapın­da pek çok insa­nı etki­le­yen gözün arka bölü­mü­nün önem­li has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­la­cak yeni­lik­çi ilaç­la­rın bulun­ma­sı ve geliş­ti­ril­me­si ala­nın­da ortak­la­şa rol alacaklar.

Bayer Health­Ca­re Yöne­tim Kuru­lu Üye­si ve Glo­bal İlaç Geliş­tir­me Baş­ka­nı Prof. And­re­as Busch; Bayer’in reti­nal has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki araş­tır­ma giri­şim­le­ri­ni iler­let­me­ye karar­lı oldu­ğu­nu belir­te­rek, Wil­mer Göz Enstitüsü’nün göz has­ta­lık­la­rı biyo­lo­ji­si ve has­ta bakı­mın­da­ki derin bil­gi­si ve Bayer’in oftal­mo­lo­ji ala­nın­da­ki ilaç bul­ma ve geliş­tir­me uzman­lı­ğı bir­bi­ri­ni mükem­mel şekil­de tamam­lı­yor” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment