Bayer ve Regeneron göz için anlaştı

TEM­MUZ 2016

Bayer İlaç ve Rege­ne­ron, şid­det­li göz has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­la­cak yeni bir kom­bi­nas­yon teda­vi­si geliş­tir­mek üze­re bir işbir­li­ği­ne imza attı. Teda­vi, yaşa bağ­lı maku­la deje­ne­ras­yo­nu veya diya­be­tik makü­ler öde­mi olan has­ta­lar için yeni bir seçe­nek suna­cak. Rege­ne­ron bilim adam­la­rı tara­fın­dan keş­fe­di­len anji­yo­po­i­etin­ler (Ang), damar­sal büyü­me fak­tör­le­ri (VEGF) ara­sın­da yer alı­yor. Prek­li­nik veri­ler, anji­yo­po­i­etin­le­rin VEGF aile­siy­le bir­lik­te hare­ket ede­rek göz­de bulu­nan kan ve len­fa­tik damar­la­rın olu­şu­mu­na ve büyü­me­si­ne neden oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu neden­le Ang2 ve VEGF’ler bir­lik­te, gözün bazı has­ta­lık­la­rın­da görü­len pato­lo­jik yeni kan damar­la­rı olu­şu­mu­nu ve kan dama­rı duvar­la­rı­nın geçir­gen­li­ği­ni etki­le­yi­ci potan­si­ye­le sahip­tir­ler. Yeni geliş­ti­ri­len bu kom­bi­nas­yon teda­vi­si hem Ang2 hem de VEGF’i hedef alacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment