Bayer Türk’ten Küresel Yönetime Transfer

BAYER Health­Ca­re Tür­ki­ye bün­ye­sin­de 2005 yılın­dan bu yana Ülke Ruh­sat­lan­dır­ma Müdü­rü ola­rak görev yapan Banu Çift­çi Ova, şir­ke­tin Küre­sel Ruh­sat­lan­dır­ma Birimi’ne, 16 ülke­den sorum­lu Ruh­sat­lan­dır­ma Yöne­ti­ci­si ola­rak atan­dı. Göre­vi­ni İstanbul’dan sür­dü­recek olan Ova; ara­la­rın­da Doğu Avru­pa ve Güney Afri­ka ülke­le­ri ile Tür­ki­ye ve İsrail’in de bulun­du­ğu top­lam 16 ülke­de­ki ilaç ruh­sat­lan­dır­ma süreç­le­rin­den sorum­lu olacak.
İş yaşa­mı­na 1994 yılın­da pazar araş­tır­ma­sı uzma­nı ola­rak baş­la­yan Ova, 1995 yılın­dan bu yana ilaç sek­tö­rün­de­ki fark­lı fir­ma­lar­da, ruh­sat­lan­dır­ma ala­nın­da artan sorum­lu­luk­lar­la çeşit­li görev­ler­de bulun­du. Bayer Türk’te 2005 yılın­dan bu yana Ülke Ruh­sat­lan­dır­ma Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­ten Ova, bir­çok ila­cın ruh­sat­lan­dır­ma süre­cin­de aktif rol aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment