Bayer Türk ve Gazi Üniversitesi Araştırma ve Eğitim İşbirliği

BAYER Türk ve Gazi Üni­ver­si­te­si; T.C. Baş­ba­kan­lık Yatı­rım Des­tek ve Tanı­tım Ajansı’nın (Baş­ba­kan­lık Yatı­rım Ajan­sı) üniversite/sanayi işbir­li­ği prog­ra­mı kap­sa­mın­da, araş­tır­ma ve eği­tim alan­la­rın­da ortak pro­je ve fikir üret­me­ye yöne­lik bir işbir­li­ği anlaş­ma­sı­na var­dı. İki kurum ara­sın­da eği­tim ve araş­tır­ma alan­la­rın­da­ki işbir­li­ği ve daha kap­sam­lı fikir alış­ve­ri­şi ola­nak­la­rı­nın çer­çe­ve­si­ni belir­le­yen anlaş­ma, 18 Mayıs 2012 Cuma günü Gazi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Bayer Health­Ca­re Tür­ki­ye Ülke Müdü­rü Sven Sch­midt tara­fın­dan imza­lan­dı. Gazi Üniversitesi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len imza töre­nin­de Baş­ba­kan­lık Yatı­rım Ajan­sı Kal­kın­ma Ajans­la­rıy­la İşb­irl­iği Daire Baş­ka­nı Abdül­ke­rim Çay da hazır bulundu.
İşb­irl­iği anlaş­ma­sı kap­sa­mın­da, Bayer Türk’ün mev­cut kli­nik ve araş­tır­ma faali­yet­le­ri, Gazi Üniversitesi’nin bilim­sel ve tek­no­lo­jik çalış­ma­la­rı ve kli­nik araş­tır­ma­la­rıy­la des­tek­le­nir­ken, şir­ket üni­ver­si­te­nin bu çalış­ma­la­rı­nın deva­mı için kat­kı sağ­la­ya­cak. Bayer, aynı zaman­da Gazi Üni­ver­si­te­si öğren­ci­le­ri­ne şir­ke­tin Türkiye’deki ve yurt­dı­şın­da­ki ofis ve tesis­le­rin­de staj ola­nak­la­rı suna­cak. Öte yan­dan, iki kurum işbir­li­ği için­de çeşit­li öğren­ci deği­şim prog­ram­la­rı­nı ve Türkiye’deki sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ni hedef­le­yen eği­tim ini­si­ya­tif­le­ri­ni destekleyecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment