Bayer Rol Model’in iki kazananı Türkiye’den

bayerSEK­TÖR / MART 2016

Bayer’in, kamu adı­na fay­da­lı pro­je­ler üre­te­rek, top­lu­mun yaşam koşul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me hede­fi doğ­rul­tu­sun­da düzen­le­di­ği Bayer Gönül­lü­lük Prog­ra­mı – Rol Model 2015” prog­ra­mı­nın kaza­nan­la­rı bel­li oldu. Dün­ya gene­lin­de aktif ya da emek­li Bayer çalı­şan­la­rı­nın katı­lı­mı­na açık olan prog­ra­ma, 52 fark­lı ülke­den 399 pro­je baş­vur­du ve bu pro­je­ler­den de 100’ü, Bayer Cares Vak­fı tara­fın­dan fon veril­me­ye değer görül­dü. Türkiye’den yapı­lan baş­vu­ru­lar­dan Bayer Crop Sci­en­ce İş Plan­la­ma Yönetimi’nden Ülkü Karataban’ın Ses Bir Hedi­ye­dir” ve Yöne­ti­ci Ada­yı Özkan Memi­şoğ­lu ile Bayer Crop Sci­en­ce Kre­di Risk Uzma­nı Tür­ker Aydın’ın Hayat Gülün­ce Daha Güzel” adlı pro­je­le­ri des­tek­len­me­ye layık görü­len pro­je­ler ara­sın­da yer aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment