Bayer inovasyona desteğe devam ediyor

bayerSEK­TÖR / MAYIS 2016

Bayer, tüm giri­şim­ci­le­re açık olan ino­vas­yon yak­la­şı­mı­nı yeni kit­le kay­nak­lı Grants4Indications” prog­ra­mı ile geniş­le­ti­yor. Giri­şim­ci­ler, web taban­lı bir plat­form olan Grants4Indications’e, yeni teda­vi yön­tem­le­ri keş­fet­me­ye yöne­lik araş­tır­ma pro­je­le­ri ile baş­vu­ra­bi­li­yor. Bayer, geç­ti­ği­miz gün­ler­de de Grants4Targets kap­sa­mın­da ve Ame­ri­kan Kan­ser Araş­tır­ma Der­ne­ği (AACR) ile işbir­li­ği içe­ri­sin­de yürü­te­ce­ği onko­lo­ji ala­nın­da­ki yeni giri­şim prog­ra­mı, ACCR- Bayer Yeni­lik ve Keşif Ödeneği”ni duyur­du. Prog­ram hak­kın­da daha faz­la bil­gi­ye www.grants4indications.bayer.com adre­sin­den ulaşılabiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment