Bayer ile geleceğin liderleri Youth Ag-Summit 2017’de buluştu

Bayer, gelecek nesil gıda üre­ti­ci­le­ri­nin kar­şı­la­şa­ca­ğı tarım­sal sorun­la­ra yöne­lik çözüm­ler geliş­tir­mek üze­re genç­ler ile Youth Agri­cul­tu­re Summit’te buluştu.

Zir­ve, Gro­ene Kring ve Féd­é­ra­ti­on des Jeunes Agri­cul­te­urs (Genç Çift­çi­ler Fede­ras­yo­nu) işbir­li­ği ile 913 Ekim 2017 tarih­le­ri ara­sın­da Brüksel’de ger­çek­leş­ti. Bu sene üçün­cü­sü düzen­le­nen zir­ve­de, genç lider­ler dün­ya­nın en önem­li sorun­la­rın­dan biri olan geze­ge­ni bes­le­mek” üze­ri­ne sür­dü­rü­le­bi­lir, öngö­rü­lü ve yara­tı­cı fikir­le­ri­ni pay­la­şa­rak çözüm öne­ri­le­ri­ni sundu.

Glo­bal Youth Agri­cul­tu­re Summit’e katıl­mak iste­yen genç­ler, gıda güven­li­ği ve bunun artan nüfus üze­rin­de­ki etki­le­ri­ne yöne­lik hazır­la­ya­cak­la­rı maka­le­le­ri ile 13 Ocak 2017 tari­hi­ne kadar www.youthagsummit.com adre­si­ne baş­vu­ru yapa­bi­lir­ler. Bir­leş­miş Milletler’in Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Hedefleri’nden yola çıka­rak belir­le­nen tema­ya yöne­lik hazır­la­na­cak maka­le­le­rin değer­len­dir­me kri­ter­le­ri ara­sın­da ise yeni­lik­çi fikir­ler sun­ma­sı ve gele­ce­ği şekil­len­dir­me tut­ku­su taşı­ma­sı ön pla­na çıkıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment