Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’ne iki uluslararası ödül

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Yaşam bilim­le­ri şir­ke­ti Bayer, Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) işbir­li­ğiy­le yürüt­tü­ğü Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri Pro­je­si ile dün­ya­nın en pres­tij­li iş ödül­le­ri prog­ra­mı Ste­vie Award, 13. The Inter­na­ti­onal Busi­ness Awards kap­sa­mın­da En İyi Kurum­sal Sos­yal Sorum­lu­luk” kate­go­ri­sin­de gümüş ödü­le layık görüldü.

Bayer_Gen___Bilim_El__ileri_Projesine___ki_Uluslararas_____d__l

Her yıl, ulus­la­ra­ra­sı are­na­da en başa­rı­lı iş pro­je­le­ri­ni ödül­len­di­ren prog­ra­ma bu sene 3.800’den faz­la baş­vu­ru yapıl­dı. Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri pro­je­si, dün­ya­nın en büyük ödül prog­ra­mı kabul edi­len orga­ni­zas­yo­nun seç­kin jüri­si tara­fın­dan aldı­ğı övgü dolu yorum­lar­la da başa­rı­sı­nı tescilledi.

Bir haf­ta içe­ri­sin­de iki ulus­la­ra­ra­sı ödü­lün sahi­bi olan Bayer Genç Bilim Elçileri’nin ikin­ci ödü­lü ise İngiltere’den gel­di. Dün­ya çapın­da­ki sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri­ni mükem­mel­lik sevi­ye­si” doğ­rul­tu­sun­da değer­len­di­ren The Inter­na­ti­onal CSR Excel­len­ce Awards ise pro­je­yi bronz ödül ile taçlandırdı.

İlgili Haberler

Leave a Comment