Bayer Genç Bilim Elçileri”, İstanbul’da Çocuklarla Buluşuyor

IMG_2194

Bayer ve Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) işbir­li­ğiy­le geç­ti­ği­miz yıl haya­ta geçi­ri­len Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri” projesinin 

20122013 eği­tim-öğre­tim yılı saha uygu­la­ma­la­rı İstanbul’da devam ediyor. 

Bayer Türk ve Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG)’nın haya­ta geçir­di­ği Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri” pro­je­si kap­sa­mın­da ilköğ­re­tim okul­la­rın­da­ki çalış­ma­lar ara­lık­sız devam edi­yor. Pro­je­nin eği­tim­le­rin­den biri İst­anb­ul Dr. Sadık Ahmet İlk­öğr­et­im Okulu’nda ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri, öğren­ci­ler­le kali­te­li zaman geçi­re­rek hem eğlen­me­le­ri­ni, hem­de bilim­den kork­mak yeri­ne bili­me ilgi duy­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya çalı­şı­yor. Dr. Sadık Ahmet İlk­öğr­et­im Okulu’nda ger­çek­le­şen eği­tim­ler 31 Mayıs 2013 tari­hi­ne kadar devam edecek. 

İlk­öğr­et­im dör­dün­cü, beşin­ci ve altın­cı sınıf öğren­ci­le­ri­ni gele­cek­te bilim insa­nı olma yönün­de yürek­len­di­re­rek Türkiye’de bili­min geli­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­ma­yı amaç­la­yan pro­jey­le şu ana kadar bin­den faz­la öğren­ciy­le bir ara­ya gelin­di. TOG Gönül­lü­sü“ üni­ver­si­te öğren­ci­le­rin­den olu­şan Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri, şu ana kadar İl ve İlçe Mil­li Eği­tim Müdürlükleri‘nin belir­le­di­ği İst­anb­ul, Anka­ra, İzm­ir ve Kars’taki yedi ilköğ­re­tim oku­lun­da iki­şer gün­lük etkin­lik­ler düzenledi. 

Etkin­lik faali­yet­le­ri, okul­la­rın haf­ta­lık ders saat­le­ri dik­ka­te alı­na­rak haf­ta için­de ve haf­ta son­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Etkin­lik­ler­de çocuk­la­rın ilgi­si­ni çeken, gün­lük hayat­la­rın­da merak ettik­le­ri şey­le­ri sor­gu­la­ma­la­rı­nı sağ­la­yan yedi eğlen­ce­li deney yapı­lı­yor. Her bir deney TOG Vak­fı ilke­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ve Bayer’in küre­sel iş stra­te­ji­le­riy­le örtü­şen, artan ve yaş­la­nan dün­ya nüfu­su, artan ener­ji tale­bi, artan gıda ve yem ihti­ya­cı, artan yaşam kali­te­si ve aza­lan kay­nak­lar gibi dün­ya­nın gele­ce­ği­ni ilgi­len­di­ren mega trend­le­re far­kın­da­lık oluş­tu­ra­cak şekil­de hazırlandı. 

Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri pro­je­si kap­sa­mın­da 2015 yılı­nın sonu­na kadar 240 genç bilim elçi­si ile 40 ilde 9 bin öğren­ci­ye ula­şıl­ma­sı hedefleniyor. 

Pro­je kap­sa­mın­da, 104 genç top­lum gönül­lü­sün­den olu­şan Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri”, İst­anb­ul, Bolu, Osma­ni­ye, Kars, Edir­ne, Ordu‘da İl Mil­li Eği­tim Müdürlükleri’nin yön­len­dir­me­le­ri ile belir­le­nen okul­la­rı ziya­ret ede­rek iki gün sürecek etkin­lik­ler dizi­si­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Etkin­lik faali­yet­le­ri, okul­la­rın haf­ta­lık ders saat­le­ri dik­ka­te alı­na­rak haf­ta için­de ve haf­ta son­la­rın­da gerçekleştiriliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment