Baş dönmesinde KBB, nöroloji, fizik tedavi birlikte çalışmalı

Dr. Anirban Biswas
Dr. Anir­ban Biswas
Prof. Dr. Nuri Özgirgin

TEM­MUZ 2016

Ves­ti­bü­ler bilim dalın­da önem­li kat­kı­lar­da bulun­muş olan Hint asıl­lı Medi­kal Nöro­to­lo­ji ve Odyo­lo­ji Uzma­nı Dr. Anir­ban Bis­was, konuk oldu­ğu Bayın­dır Söğü­tö­zü Has­ta­ne­si Den­ge Merkezi’nde yap­tı­ğı konuş­ma­da, Bazen hayat­tan kop­ma­nı­za bile neden olan baş dön­me­le­ri­nin teme­lin­de den­ge soru­nu yatı­yor. Bu soru­nun çözü­mü için ise bütün­sel yak­la­şım ve bütün­sel teda­vi gere­ki­yor” dedi.

Bayın­dır Söğü­tö­zü Has­ta­ne­si Den­ge Mer­ke­zi Baş­ka­nı ve Kulak Burun Boğaz Uzma­nı Prof. Dr. Nuri Özgir­gin ile bir­lik­te çalış­ma­lar yapan ve tec­rü­be­le­ri­ni pay­la­şan Dr. Anir­ban Bis­was, uzma­nı oldu­ğu nöro­to­lo­ji­nin, işit­me bozuk­luk­la­rı, ver­ti­go ve kulak çın­la­ma­sı gibi sorun­la­rı kap­sa­yan bir alan oldu­ğu bil­gi­si­ni ver­di. Dr. Bis­was, dün­ya­da mil­yon­lar­ca insa­nın baş dön­me­si, işit­me bozuk­lu­ğu, kulak çın­la­ma­sı gibi sorun­lar yaşa­dı­ğı­nı ve bunun tanı­sı­nın bile çok zor konul­du­ğu­nu belirt­ti. Tüm bu şika­yet­le­rin teme­lin­de den­ge soru­nu­nun yat­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Dr. Bis­was, bu soru­nu bütün­sel yaklaşım”la çöz­mek gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Dr. Bis­was, Kulak Burun Boğaz, nöro­log, fizik teda­vi uzman­la­rı bir­lik­te çalış­ma­lı, has­ta­la­ra çok yön­lü bir teda­vi prog­ra­mı uygu­lan­ma­lı” diye konuştu.

AST­RO­NOT­LA­RIN TEDA­Vİ YÖNTEMİ

Prof. Dr. Nuri Özgir­gin de, ast­ro­not­la­rın adap­tas­yo­nu ve teda­vi­le­rin­den esin­le­ne­rek şekil­le­nen Ves­ti­bü­ler Reha­bi­li­tas­yon ve Den­ge Bozuk­luk­la­rı­nın Teda­vi­si ile has­ta­la­rın aktif yaşa­ma kavuş­tu­ğu­na dik­kat çekti. 

Dr. Biswas’ın bütün­sel yak­la­şım” uya­rı­sı­nın son dere­ce önem­li oldu­ğu­nu ifa­de eden Dr. Özgir­gin, şu bil­gi­le­ri verdi: 

Son yıl­lar­da baş dön­me­si ve den­ge bozuk­lu­ğu­nun teda­vi­si, Ves­ti­bü­ler Reha­bi­li­tas­yon (VR) ile ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bütün­sel yak­la­şım çer­çe­ve­sin­de hazır­la­nan bu prog­ram­lar­la tüm dün­ya­da on bin­ler­ce has­ta, baş dön­me­si ve den­ge bozuk­lu­ğun­dan kur­tu­lup aktif yaşam­la­rı­na dönebiliyor.” 

İlgili Haberler

Leave a Comment