Baş Boyun Kanserlerini Baş Aşağı Edin!

5. Baş ve Boyun Kan­ser­le­ri Far­kın­da­lık Haf­ta­sı çer­çe­ve­sin­de plan­la­nan sos­yal med­ya kam­pan­ya­sın­da, Ins­tag­ram hesap­la­rın­dan baş aşa­ğı duran gör­sel­ler #baş­ve­bo­yun­kan­ser­le­ri­ni #başa­şa­ğı­ede­lim #Sup­por­ting­Sur­vi­vors­hip eti­ket­le­riy­le pay­la­şı­la­cak. YouTu­be ara­cı­lı­ğıy­la ise far­kın­da­lık fil­mi izle­yi­ci­le­re ulaşacak.

Avru­pa Baş ve Boyun Top­lu­lu­ğu (EHNS), Baş Boyun Kan­ser­le­ri Der­ne­ği ve Merck’in koşul­suz kat­kı­la­rıy­la bu yıl 5. kez düzen­le­nen Baş ve Boyun Kan­ser­le­ri Far­kın­da­lık Haftası’nın kon­sep­ti Baş boyun kan­ser­le­ri­ni baş aşa­ğı edin” ola­rak belirlendi.

Bu yıl Avrupa’da geçek­le­şen kam­pan­ya­nın tema­sı­na para­lel ola­rak has­ta­lık hak­kın­da far­kın­da­lık yara­tır­ken, sağ­ka­lım ora­nı­nı des­tek­le­mek (#Sup­por­ting­Sur­vi­vors­hip) ve erken teş­hi­sin öne­mi­ne dik­kat çek­mek amaç­la­nı­yor. Ayrı­ca, bu has­ta­lık­la müca­de­le eden­le­ri kan­se­ri baş aşa­ğı ede­rek sağ­lık­lı hayat­la­rı­na geri dön­me­le­ri için moti­ve etmek hedefliyor.

Kam­pan­ya­ya des­tek ver­mek iste­yen­ler, Ins­tag­ram hesap­la­rın­dan #baş­ve­bo­yun­kan­ser­le­ri­ni #başa­şa­ğı­ede­lim #Sup­por­ting­Sur­vi­vors­hip eti­ke­tiy­le baş aşa­ğı edil­miş fotoğ­raf­la­rı, gör­sel­le­ri veya spor, eğlen­ce ortam­la­rın­da­ki eski fotoğ­raf­la­rı­nı (#tbt) pay­la­şa­rak kam­pan­ya­ya des­tek ola­bi­le­cek­ler. Fotoğ­raf­la­rı­nı baş aşa­ğı çev­ril­mek iste­yen­ler, Instagram’ın fotoğ­raf düzen­le­me ayar­la­rın­da bulu­nan dön­dür­me fonk­si­yo­nu­nu kul­la­na­rak bunu kolay­lık­la yapabilecekler.

Ayrı­ca katı­lım­cı­lar, kam­pan­ya için hazır­la­nan YouTu­be fil­mi­ni https://youtu.be/X_SNGyTqDrs lin­ki­ne gir­dik­ten son­ra vide­onun altın­da çıkan pay­laş buto­nu­nu kul­la­na­rak iste­dik­le­ri sos­yal med­ya hesap­la­rın­dan paylaşabilecekler.

Erken teş­his edil­di­ğin­de teda­vi edi­le­bi­len kan­ser tür­le­ri ara­sın­da yer alan baş ve boyun kan­ser­le­ri, erkek­ler­de kadın­la­ra oran­la 23 kat daha faz­la görü­lü­yor. 40 yaş üstün­de yay­gın görül­dü­ğü­nü belir­ten uzman­lar, son dönem­de genç­ler­de görül­me sık­lı­ğın­da artış oldu­ğu­na dik­kat çekiyorlar.

Hay­di siz de katı­lın ve Baş Boyun Kan­ser­le­ri­ni Baş Aşa­ğı Edin.!

 

İlgili Haberler

Leave a Comment