Baş ağrısının nedeni düşmüş göz kapağı olabilir

Göz kapa­ğı este­ti­ği için gelen has­ta­la­rın bazı­la­rın­da, şid­det­li baş ağrı­sı şika­yet­le­ri­nin oldu­ğun­dan söz eden Op. Dr. Bülent Cihan­ti­mur, Göz kapa­ğı düşük­lü­ğü­nün görüş açı­sı­nı engel­le­me­si sonu­cun­da has­ta­lar sürek­li alın kas­la­rı­nı yuka­rı kal­dı­ra­rak, kas­la­rın için­den geçen sinir­le­re bas­kı yapı­yor­lar. Baş ağrı­la­rı sürek­li çalı­şan ve hep ger­gin tutu­lan alın kas­la­rı­nın sinir­le­re bas­kı yap­ma­sı sebe­biy­le olu­şu­yor. Ayrı­ca alın kas­la­rı­nın sürek­li çalış­ma­sı nede­niy­le alın­da çiz­gi­le­rin derin­leş­me­si­ne sebep olu­yor ve daha yaş­lı bir görün­tü olu­şu­yor” dedi.

Göz kapak­la­rın­da­ki sar­kık­lık 1520 daki­ka­lık bir ope­ras­yon­la çözüm­le­ne­bi­li­yor ve has­ta­lar mev­cut sorun­la­rın tama­mın­dan kur­tu­la­bi­li­yor­lar. Bunun için lazer ve fark­lı kesi­siz tek­no­lo­ji­ler kul­la­nı­lı­yor. Hiç kesi yapıl­ma­dan uygu­la­nan bu sis­tem­le, has­ta­lar çok çabuk topar­la­na­rak, sos­yal hayat­la­rı­na dönebiliyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment