Baş ağrısının nedeni çene olabilir

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Çiğ­ne­me sis­te­mi­nin bozul­ma­sı­nın kas kasıl­ma­la­rı­na bile yol aça­bi­le­ce­ği­ni belir­ten İst­anb­ul Aydın Üni­ver­si­te­si Diş Hekim­li­ği Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si Dr. Ser­dar Göz­ler, Biz­ler diş hekim­le­ri ola­rak diş­ler­le oyna­rız, res­to­ras­yon­lar yapa­rız. Bun­lar orto­don­tik, pro­te­tik teda­vi­yi ve çok yay­gın şekil­de dol­gu­la­rı kap­sar. Çiğ­ne­me sis­te­mi­mi­zin nor­mal bir den­ge­si var­dır. O den­ge res­to­ras­yon yap­tı­ğı­mız zaman bozu­la­bi­li­yor. Bun­la­rın köke­nin­de yatan neden ağzı­mız­da­ki den­ge­nin bozul­ma­sı­dır. Bu den­ge bozuk­lu­ğu­nu da mer­ke­zi sinir sis­te­mi his­se­der ve tep­ki gös­te­rir. Bu reak­si­yon­lar kas kasıl­ma­la­rı­na hat­ta daha da iler­ler­se çene eklem­le­rin­de rahat­sız­lı­ğa yol aça­bi­lir” diye konuştu.

Res­to­ras­yon­lar yapıl­dık­tan hemen son­ra bozul­ma ihti­ma­li var­sa has­ta­yı bura­ya çağı­rıp duru­mu baş­tan düzel­ti­yo­ruz. Genel ola­rak has­ta­la­rı­mız çene den­ge­si bozuk, çene rahat­sız­lık­la­rı orta­ya çık­mış bir şekil­de bura­ya geli­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Dr. Göz­ler, Sabah uyan­dı­ğı­nız zaman yaşa­dı­ğı­nız baş ağrı­la­rı, yüzü­nüz­de­ki yor­gun­luk his­si, eklem­ler­de duyu­lan ses­ler ve bazı has­ta­lar­da kulak çın­la­ma­la­rı bu rahat­sız­lı­ğın belir­ti­le­ri­dir. Bu söy­le­di­ği­miz belir­ti­le­rin çoğu diş­ler­de yapı­lan res­to­ras­yon­lar sonu­cu çiğ­ne­me sis­te­mi­nin bozul­ma­sıy­la olu­şan rahat­sız­lık­lar­dır. Dola­yı­sıy­la bun­la­rı teda­vi etmek için çiğ­ne­me sis­te­mi­nin den­ge­si­ni değiş­tir­me­li­yiz. Bu gerek­si­ni­mi de kla­sik yön­tem­ler­le değil bu şekil­de modern cihaz­la­rı kul­la­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kla­sik yön­tem­ler­de bu maale­sef ağı­za kâğıt ısır­tı­la­rak yapıl­ma­ya çalı­şı­lır. Hâl­bu­ki kâğıt ısır­tı­lır­ken yapı­lan şey şudur: Diş­ler kapa­nır­ken bir­bir­le­ri üze­rin­den kayar­lar. Kâğıt ise sade­ce en son nok­ta­yı gös­te­rir. Ama o kay­ma esna­sın­da han­gi­si­nin önce, han­gi­si­nin son­ra ve han­gi­si­nin ara­sın­da basınç fark­lı­lık­la­rı­nın oldu­ğu­nu göre­bil­me­miz için bir­ta­kım cihaz­la­rı kul­la­na­bil­me­miz gere­ki­yor. Biz bu cihaz­la­rı yak­la­şık 1 sene­dir kul­la­nan bir kli­ni­ğiz. Baş­ka yer­ler­de de yavaş yavaş kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı ama bu kap­sam­da empo­ro­man­di­bu­lar rahat­sız­lık­lar kli­ni­ği ola­rak ilk olma özel­li­ği taşı­yo­ruz” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bulundu.

Has­ta­lar tem­po­ro­man­di­bu­lar rahat­sız­lık­lar nede­niy­le bize gel­miş­se önce­lik­le eklem­ler­de bir prob­lem olup olma­dı­ğı­na bakı­yo­ruz” diyen Dr. Göz­ler, Eklem­de bir prob­lem yok­sa bir baş­ka ciha­zı dev­re­ye sokup teda­vi­si­ni yapı­yo­ruz. Eğer diş­ler gere­ken anlam­da düzel­ti­lir­se çok çabuk bir şekil­de ceva­bı­nı ala­bi­li­yo­ruz ve has­ta mem­nun bir şekil­de bura­dan ayrı­lı­yor. Has­ta­la­rı­mız bu tip rahat­sız­lık­lar duyu­yor­lar­sa mut­la­ka bu tip bir kli­ni­ğe baş­vur­ma­la­rı gerek­li­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment