Balonlar tiroid için havalandı

triroid2TEM­MUZ 2016

Merck’in des­tek­le­di­ği 8. Ulus­la­ra­ra­sı Tiro­id Far­kın­da­lık Haftası’nda bu yıl Çocuk­lar­da Hiper ve Hipotiroidi”ye dik­kat çekil­di. Koşu­yo­lu Parkı’nda düzen­le­nen Tiro­idi­niz giz­li kal­ma­sın” etkin­li­ğin­de konu­şan Doç. Dr. Seda San­cak, Tiro­id has­ta­lık­la­rı kan tes­ti ile kolay­ca teş­his edi­le­bi­lir. Teda­vi­si çok kolay ve başa­rı­lı­dır” mesa­jı­nı verdi. 

Tanı­sı kon­ma­yan ya da teda­vi edil­me­yen tiro­id has­ta­lık­la­rı yüzün­den mil­yon­lar­ca insan olduk­ça düşük bir yaşam kali­te­si ile hayat­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Fatih Sul­tan Meh­met Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Endok­ri­no­lo­ji Uzma­nı Doç Dr. Seda San­cak, Tirod kilo alı­mı, kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü, unut­kan­lık, yor­gun­luk, saç­lar­da dökül­me gibi belir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ren bir has­ta­lık­tır. Kan tes­ti ile kolay­lık­la teş­his edi­lir, teda­vi­si çok kolay ve başa­rı­lı­dır. Bu neden­le hekim­le­rin ve has­ta­la­rın far­kın­da­lı­ğı­nın artı­rıl­ma­sı çok önem­li­dir” diye konuştu. 

TÜRK ANNE­LER BİLİNÇLİ

Merck’in, 2016 Şubat ayın­da yap­tı­ğı, Avru­pa, Ame­ri­ka, Asya ve Afrika’da 16 ülke­yi kap­sa­yan Çocuk­lar­da Tiro­id Has­ta­lık­la­rı Anke­ti”, Türk anne­le­ri­nin tiro­id has­ta­lık­la­rı konu­sun­da bilinç­li oldu­ğu­nu orta­ya koy­du. Türk dok­tor­la­rı­nın Avrupa’da tiro­id has­ta­lık­la­rı konu­sun­da anne­ler­le en çok fikir alış­ve­ri­şin­de bulu­nan hekim­ler ara­sın­da %42 oran­la birin­ci sıra­da gel­di­ği belir­len­di. Türk anne­le­rin %65’i tiro­id has­ta­lık­la­rı­nın tanı­sı­nın basit bir kan tes­ti ile kona­bil­di­ği­ni bilir­ken, Sağ­lık Bakanlığı’nın yürüt­tü­ğü tara­ma prog­ram­la­rı­nın bu bilinç­te etki­li oldu­ğu­nun altı çizildi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment