Balık yağı göz kuruluğunu önlüyor

Op. Dr. Turgay Çetin
Op. Dr. Tur­gay Çetin

GÖZ / AĞUS­TOS 2016

Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Göz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Op. Dr. Tur­gay Çetin, göz kuru­lu­ğu ve has­ta­nın ken­di kanın­dan yapı­lan oto­log serum teda­vi­siy­le ilgi­li bil­gi verdi. 

Göz­ya­şı kali­te­si­nin bozul­ma­sı, bera­be­rin­de göz­de­ki bağı­şık­lık sis­te­mi­ni de etki­le­ye­rek göz yapı­la­rı­nı her tür­lü enfek­si­yon ve ilti­ha­bi ola­ya kar­şı koru­ma­sız hale geti­rir. Kim­ya­sal yanık­lar, meno­poz son­ra­sı durum, anti-aler­jik, anti-dep­re­san ilaç­lar, uyku ilaç­la­rı, şeker has­ta­lı­ğı, hiper­tan­si­yon, guatr diye bili­nen tiro­it bezi has­ta­lık­la­rı ve alkol, göz kuru­lu­ğu­na sebep ola­bi­lir. Kuru göz has­ta­lı­ğın­da en şid­det­li tip Sjog­ren send­ro­mu’ diye bili­nen, göz­de nere­dey­se hiç göz­ya­şı olma­ma­sı durumudur.

ANTİ­D­EPR­ES­AN İLAÇL­AR GÖZ KURU­LU­ĞU YAPABİLİR

Göz­ya­şı kali­te­si­nin bozul­ma­sı göz­de­ki bağı­şık­lık sis­te­mi­ni de etki­le­ye­rek göz yapı­la­rı­nı enfek­si­yon ve ilti­ha­bi olay­la­ra kar­şı koru­ma­sız hale geti­re­bi­lir. Kim­ya­sal yanık­lar, meno­poz, anti-aler­jik, anti-dep­re­san ilaç­lar, uyku ilaç­la­rı göz kuru­lu­ğu­na neden ola­bi­lir. Göz kuru­lu­ğu olan kişi­ler­de şeker, hiper­tan­si­yon, guatr diye bili­nen tiro­id bezi gibi sis­te­mik has­ta­lık­la­rın haber­ci­si ola­bi­lir. Bu neden­le araş­tı­rıl­ma­sı gere­kir. Bunun yanı sıra alkol kul­la­nı­mı da göz kuru­lu­ğu­na sebep olabilir. 

KANI­NIZ­DAN GÖZ DAM­LA­SI NASIL HAZIRLANIYOR? 

Oto­log serum teda­vi yön­te­min­de has­ta­nın kanı alı­na­rak 24 saat bek­le­ti­li­yor. Daha son­ra ayrış­tı­rı­la­rak çözel­ti­nin üze­ri­ne çıkan serum bel­li oran­da fiz­yo­lo­jik serum­la çoğal­tı­lı­yor ve oluş­tu­ru­lan serum has­ta­nın gözü­ne uygu­la­nı­yor. Buz­do­la­bı koşul­la­rın­da soğuk zin­ci­re dik­kat edi­lir­se, bu serum 710 gün kadar uygu­la­nı­yor. Özel­lik­le kuru göz has­ta­lı­ğı­na bağ­lı kor­nea ve kon­jonk­ti­va bozuk­luk­la­rın­da yar­dım­cı teda­vi ola­rak son yıl­lar­da kullanılıyor. 

fish-and-fish-oil-800x400

DAKİ­K­ADA 6 KEZ GÖZ KIRPIN 

Göz kuru­lu­ğu­na kar­şı bazı önlem­ler almak, şikâ­yet­le­ri en aza indir­me­yi sağ­lar. İlk şart, bol bol göz kırp­mak­tır. Daki­ka­da 6 kez göz kırp­ma­ya özen gös­te­rin. Özel­lik­le sürek­li bil­gi­sa­yar başın­da çalı­şan kişi­ler göz kuru­lu­ğu açı­sın­dan risk altın­da bulu­nu­yor. Bu neden­le bol bol su içmek ve düzen­li balık yağı kul­la­nı­mı göz kuru­lu­ğu­nu engel­le­ye­bi­lir. Kli­ma­la­rın faz­la çalış­tı­ğı ortam­lar­da nemöl­çer kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ortam nemi­ni den­ge­le­mek için nem­len­di­ri­ci cihaz­lar kul­la­nı­la­bi­lir. Bunun yanı sıra kli­ma­la­rın temiz­li­ği­ne dik­kat edil­me­li­dir. Uyku­suz­luk da göz kuru­lu­ğu­na neden ola­bi­lir. Gün­de 8 saat­lik uyku göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan da önem­li­dir. Ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı göz kuru­lu­ğu­na neden ola­bi­lir. Güneş göz­lük­le­ri kar­bon­dan yapıl­mış­tır, kar­bon ise ult­ra­vi­yo­le­yi en iyi emen ele­ment­tir. Bu neden­le yaz ya da kış güneş göz­lü­ğü kul­la­nıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­dir. Uzun uçak seya­hat­le­ri göz kuru­lu­ğu­nu tetik­le­ye­bi­lir, göz­ya­şı dam­la­sı kul­la­nıl­ma­lı­dır. Aler­ji göz kuru­lu­ğu­na, göz kuru­lu­ğu da aler­ji­ye neden olu­yor. Bu neden­le 6 ayda bir dok­tor muaye­ne­si büyük önem taşıyor. 

BU BELİ­RT­İL­ER GÖZ KURU­LU­ĞU­NUN HABER­Cİ­Sİ OLABİLİR! 

Göz­ler­de yan­ma, bat­ma ve kuru­luk his­si ve 

Kum tane­si kaç­mış gibi’ göz­de yaban­cı cisim hissi, 

Göz­ler­de ağrı, kızarıklık, 

Göz içe­ri­sin­de ve çev­re­sin­de mukus iplik­çi­le­ri (yapış­kan bir akıntı), 

Rüz­gar, kli­ma, siga­ra­dan rahat­sız­lık hissi, 

Yoğun bat­ma son­ra­sı aşı­rı yaşarma, 

Kon­takt lens kul­la­nan­lar­da kon­fo­run bozulması, 

Len­sin sık kuruması, 

Zaman zaman bula­nık görme.

İlgili Haberler

Leave a Comment