Balık tüketirken dikkat!

BES­LEN­ME / EKİM 2015

Çiğ balık­ta bulu­nan bir para­zi­tin B12 vita­mi­ni eksik­li­ği­ne neden oldu­ğu­nu belir­ten uzman­lar, B12 vita­mi­ni eksik­li­ği­nin ise insan­da buna­ma ben­ze­ri bir tab­lo­ya yol açtı­ğı­nı söy­le­di. Nöro­lo­ji uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, ağır metal­le­rin yük­sek oldu­ğu okya­nus balık­la­rı­nın çiğ tüke­ti­mi­nin, sek­sü­el güç­süz­lü­ğün yanı sıra damar yapı­la­rı­nın bozul­ma­sı sonu­cu buna­ma­ya (demans) zemin hazır­la­ya­bil­di­ği­ne dik­kat çeke­rek sınır­lı tüke­ti­min altı­nı çizdi. 

balik

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si öğre­tim üye­si, NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, damar­sal köken­li buna­ma­nın gene­tik etken­le­re bağ­lı ola­bil­di­ği gibi çev­re­sel etken­le­re bağ­lı ola­rak da orta­ya çıka­bi­le­ce­ği­ni söyledi. 

Prof. Dr. Tan­rı­dağ, şun­la­rı söyledi:

Gaze­te­ler­den öğren­di­ği­mi­ze göre yaşa­mı­nın büyük bir çoğun­lu­ğu deniz­ler­de geçen ve bu neden­le çok balık tüke­ten 41 yaşın­da­ki Ukray­na­lı Kap­tan Ser­giy Oliynyk, hal­siz­lik, eklem ağrı­la­rı gibi şikâ­yet­ler­le kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de çiğ balık­ta bulu­nan Diphyl­lo­both­ri­um Latum’ para­zi­ti­nin neden oldu­ğu B12 vita­mi­ni eksik­li­ği sonu­cu yoğun bakı­ma kal­dı­rıl­mış. Çiğ balık­ta bulu­nan para­zit sonu­cu Per­ni­si­yöz Ane­mi’ adlı has­ta­lı­ğa yaka­la­nan deniz­ci gör­dü­ğü teda­vi­nin son­ra­sın­da sağ­lı­ğı­na kavuşmuş. 

B12 vita­mi­ni eksik­li­ği­nin insan­da buna­ma ben­ze­ri bir tab­lo­ya yol açtı­ğı ve belir­ti­le­rin B12 vita­mi­ni tak­vi­ye­siy­le düzel­me gös­ter­di­ği uzun zaman­dan beri biliniyor. 

SOMON VE TON BALI­ĞI DA ZEHİRLEYEBİLİR 

Ayrı­ca özel­lik­le büyük balık­la­rın (ton ve somon gibi) yük­sek mik­tar­lar­da tüke­ti­mi, doğal ola­rak içle­rin­de var olan yük­sek cıva ve mer­kü­ri sevi­ye­le­ri nede­niy­le civa ve mer­kü­ri zehir­len­me­si­ne yol aça­bi­lir. Damar­sal köken­li buna­ma gene­tik etken­le­re bağ­lı ola­bil­di­ği gibi çev­re­sel etken­le­re de bağ­lı olabilmektedir. 

Bu ağır metal­le­rin yük­sek oldu­ğu okya­nus balık­la­rı­nın çiğ tüke­ti­mi sek­sü­el güç­süz­lü­ğe yol açtı­ğı gibi hiper­tan­si­yon yoluy­la damar yapı­la­rı­nın bozul­ma­sı sonu­cu bel­lek kay­bı üze­rin­den deman­sa zemin hazır­la­ya­bi­lir. Tüm demans­lar için­de damar­sal buna­ma­nın Japonya’da en sık rast­la­nan demans tipi olma­sı da bu hipo­te­zi desteklemektedir. 

Japonya’da mide kan­se­ri­nin de çok sık olma­sı nede­niy­le kan­se­re neden olan Helikobakter’in çiğ balık yoluy­la daha kolay insan­la­ra geç­ti­ği düşünülmektedir. 

Dün­ya­da son yıl­lar­da Deli Dana Has­ta­lı­ğı deni­len, virüs yoluy­la buna­ma yapan ölüm­cül has­ta­lı­ğın art­ma­sın­da fast food endüst­ri­sin­de kul­la­nı­lan, nere­den gel­di­ği ve ne işlem yapıl­dı­ğı bel­li olma­yan etle­rin sorum­lu gös­te­ril­me­si­ne ben­zer biçim­de, çiğ balık tüke­ti­mi­nin de bazı has­ta­lık­la­ra neden ola­bil­di­ği konuşuluyor. 

Özel­lik­le çiğ balı­ğın sık tüke­til­me­si­nin de kalp ve beyin damar­la­rı üze­rin­de tah­ri­bat yap­ma yoluy­la önce teda­vi­ye direnç­li hiper­tan­si­yo­na ve kro­nik hiper­tan­si­yon üze­rin­den de buna­ma­ya yol açma ris­ki her geçen gün daha faz­la konuşuluyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment