Bakırköy’de Bahar”a Eğlenceli Veda

BAKIR­KÖY Prof. Dr. Maz­har Osman Ruh Sağ­lı­ğı ve Sinir Has­ta­lık­la­rı Eği­tim ve Araş­tır­ma Hastanesi’nin (BRSHH) VI. Gele­nek­sel Bahar Şen­li­ği, 2324 Mayıs tarih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len etkin­lik­ler­le kutlandı.
Has­ta­la­rın, ünlü şar­kı­cı ve müzik grup­la­rı­nın şar­kı­la­rıy­la doya­sı­ya eğlen­di­ği şen­lik­te, has­ta­lar ken­di elle­riy­le yap­tık­la­rı resim, akse­su­ar ve süs eşya­la­rı­nı da sergiledi.
Bakır­köy Prof. Dr. Maz­har Osman Ruh Sağ­lı­ğı ve Sinir Has­ta­lık­la­rı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si, yata­rak ve ayak­tan teda­vi hiz­me­ti alan has­ta­la­rı ile bir­lik­te bu sene VI. Gele­nek­sel Bahar Şenliği’ni kut­la­dı. Has­ta­la­rın baş­rol oyun­cu­su ola­rak katıl­dı­ğı şen­li­ğe düzen­le­nen etkin­lik­ler dam­ga­sı­nı vurdu.
Ünlü şar­kı­cı­la­rın sah­ne aldı­ğı etkin­lik­te, has­ta­lar da hal­ko­yu­nu gös­te­ri­le­ri sun­du ve şar­kı­lar ses­len­dir­di. Etkin­lik­te iki gün boyun­ca Gün­düz Has­ta­ne­si Tiyat­ro Gru­bu, Okan-Ali, BRSHH Step Gru­bu, Çocuk Jim­nas­tik Gru­bu gös­te­ri yapar­ken, Ekin, Luxus ve Kor­ko­ro gibi müzik grup­la­rı da can­lı per­for­mans­la­rıy­la has­ta­la­rın hoş vakit geçir­me­si­ni sağladı.
VI. Gele­nek­sel Bahar Şen­li­ği­’n­de eğle­nen has­ta­lar, aynı zaman­da BRSH­H­’ın top­lum temel­li psi­ki­yat­ri mode­li­nin haya­ta kazan­dı­rıl­ma­sı­nın bir yan­sı­ma­sı ola­rak ken­di elle­riy­le yap­tı­ğı resim, akse­su­ar ve süs eşya­la­rı da ser­gi­le­di. Bir örne­ği daha olma­yan el yapı­mı çan­ta­lar ve çeşit­li ev akse­su­ar­la­rı katı­lım­cı­la­rın beğe­ni­si­ne sunuldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment