Mutlaka Görülmesi Gereken Ülke: MALDİVLER

maldiv-1

Layout 1EYLÜL 2014

Hindistan’ın güne­yin­de, Sri Lanka’nın güney­ba­tı­sın­da yer alan Mal­div Cum­hu­ri­ye­ti, Hint Okyanusu’nda 1.200 ada­dan olu­şan, en önem­li geli­ri turizm” olan, şeri­at­la yöne­ti­len bir ülke­dir. Yüz­yıl içe­ri­sin­de sular altın­da kala­ca­ğın­dan Mal­div hal­kı­na, 15 Kasım 2005’de Avustralya’ya sığın­ma hak­kı verilmiştir.

Yaşa­nı­lan ada­lar­dan 195’inde Mal­div­li­ler, 86’sında ise otel­ler bulunmaktadır.

Baş­kan­lık tipi cum­hu­ri­yet ile yöne­ti­len ve nüfu­su 298 bin olan Maldivler’e yer­le­şim bin­ler­ce yıl önce­si­ne dayan­mak­ta­dır. Por­te­kiz ve Hol­lan­da­lı­la­rın sal­dı­rı­la­rıy­la ve kısa süre­li haki­mi­yet­le­riy­le boğu­şan Mal­div­li­ler, 75 yıl İngilizler’in haki­mi­ye­tin­de kal­dı, 1965’de ise bağım­sız­lık­la­rı­na kavuştu.

maldiv-2Önce­le­ri Budist” olan ada hal­kı, Arap tüc­car Abul Barak­hat Al-Bar Bari”nin teb­li­ğiy­le Müs­lü­man­lı­ğı seç­miş­tir. Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­la­rı 2.6 mil­yar USD olan Maldivler’in kişi başı mil­li geli­ri 7.700 USD’dir.

Baş­kent Male”, en büyük yer­le­şim ala­nı olan Maldivler’e Türkiye’den yıl­da yak­la­şık 5 bin turist git­mek­te­dir. THY, 8.5 saat­te Maldivler’e direkt uçmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment