Baharat adası ülke: GRENADA

Layout 1ADA ÜLKE­LER / EYLÜL 2016

Kara­yip Deni­zi ve Atlas Okyanusu’nda Tri­ni­dad ve Tobago’nun kuze­yin­de yer alan Gre­na­da”, Gre­na­da ada­sı ile Gre­na­di­nes ada gru­bun­dan oluşur. 

Uzun­lu­ğu 20 km’den biraz faz­la olan ülke, İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu üyesidir. 

Atlas Okyanusu’nda yaşa­nan tay­fun­lar­dan çok­ça etki­le­nen Gre­na­da, baha­rat­lar yönün­den zen­gin bir adadır. 

Baha­rat Ada­sı ola­rak da bili­nen Grenada’nın 110 bin­lik nüfu­su­nun büyük bölü­mü, Afri­ka köken­li­ler­den, diğer­le­ri ise, Kızıl­de­ri­li karı­şı­mı ve Avrupalı’dır.

Bili­nen en eski yer­li­le­ri Ara­vak­lar” olan Grenada’da, Güney Amerika’dan gelen savaş­çı Karip­ler ege­men­lik kurdu. 

gren-00

1498’de ada­ya gelen Kris­tof Kolomb, bura­ya Con­cep­ci­on” adı­nı verdi.

Gre­na­da 1763’teki Paris Antlaşması’yla res­men İngiltere’ye bırakıldı.

gren-05

Fransızlar’ın da des­tek­le­di­ği köle ayak­lan­ma­la­rıy­la 1833’te köle­lik kaldırıldı. 

1885’te İng­il­iz Rüz­ga­rüs­tü Adalar’ın yöne­tim mer­ke­zi olan Gre­na­da, 1958’de, Batı Hint Ada­la­rı Federasyonu’na katıldı.

laluna resort on land activities, including hiking and biking in the Grenadian rainforest

1967’de fede­ras­yon dağı­lın­ca Bir­le­şik Krallık’a bağ­lı özerk bir dev­let oldu.

<img class=“size-full wp-ima­ge-10643 align­cen­ter” src=“http://www.literaturaktuel Dis­co­ver More.com/wp-content/uploads/2016/09/gren-07.jpg” alt=“gren-07” width=“284” height=“189” />

7 Şubat 1974’te bağım­sız­lı­ğı­nı ilân eden Grenada’nın res­mi dili İng­il­izce, kişi başı mil­li geli­ri 5 bin dolardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment