Bahar ülsere iyi gelmiyor

Doç. Dr. Laika Karabulut
Doç. Dr. Laika Karabulut

GÜN­CEL / NİS­AN 2016

Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem üze­ri­ne baha­rın etki­si konu­sun­da bil­gi veren Medi­ca­na Inter­na­ti­onal İst­anb­ul Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Laika Kara­bu­lut, 1900’lü yıl­la­rın orta­la­rın­dan iti­ba­ren yapı­lan ista­tis­tik çalış­ma­la­rıy­la bahar ayla­rın­da ülse­re bağ­lı kli­nik bul­gu­la­rın daha sık görül­dü­ğü bil­di­ril­me­ye baş­lan­mış­tır. Sade­ce pep­tik ülser değil bazı koli­te­ler de bahar mev­sim­le­rin­de alev­len­me gösterebilmektedir.

Baha­rın bazı has­ta­lık­la­rın alev­len­me­si­ni nasıl orta­ya çıkar­dı­ğı kesin ola­rak bilin­me­mek­le bir­lik­te, iklim­de­ki deği­şik­lik­ler ile bir­lik­te (güneş ışı­ğı, nem, çeşit­li aler­jen­le­rin orta­ya çıkı­şı, basınç deği­şik­lik­le­ri gibi), insan vücu­du­nun bu deği­şik­li­ği algı­la­ma­sı ara­sın­da bir uyum­suz­luk sonu­cu ola­bi­le­ce­ği düşü­nül­mek­te­dir” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment