Bahadır Ekinci, Actavis Metabolizma Grubu Ürün Müdürü Oldu

BAHA­DIR Ekin­ci, Acta­vis Meta­bo­liz­ma Gru­bu Ürün Müdü­rü ola­rak atan­dı. Pro­fes­yo­nel iş haya­tı­na 2003 yılın­da Eczacıbaşı’nda Tanı­tım Sorum­lu­su ola­rak baş­la­yan Ekin­ci, ardın­dan sıra­sıy­la Zentiva’da Satış Gücü Etkin­li­ği Uzma­nı ve Sanofi’de Ürün Müdü­rü ola­rak çalıştı.
Şubat 2012’de Meta­bo­liz­ma Gru­bu Ürün Müdü­rü ola­rak Actavis’e katı­lan Ekin­ci, Orta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si Jeolo­ji Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment