Bağışıklık sistemini kışa hazırlayın!

Dr. Alev Özsarı

Hava­lar soğu­du, kış gel­di. Yoğun stres, uyku­suz­luk ve den­ge­siz bes­len­me bağı­şık­lık sis­te­mi­ni direkt ola­rak zayıf­la­tı­yor. Peki bağı­şık­lık sis­te­mi­niz kışa hazır mı? Kışı has­ta olma­dan, sağ­lık­lı geçir­mek için bağı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­mek şart! Liv Hos­pi­tal İç Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Alev Özsa­rı bağı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­recek 10 öne­ri­yi anlattı…

1) Doğ­ru bes­le­nin: Tam tahıl­lı ürün­ler, kar­bon­hid­rat, pro­te­in ve yağı den­ge­li tüke­tin. Siga­ra, alkol, ş eker­den uzak durun. Anti­ok­si­dan alın. Anti­ok­si­dan­lar hüc­re­ye zarar veren mad­de­le­ri, ser­best radi­kal­le­ri yaka­lar ve yok eder. Soğan, sarım­sak, ıspa­nak, dere­otu, may­da­noz, turunç­gil­ler, doma­tes, bro­ko­li anti­ok­si­dan açı­sın­dan zen­gin­dir. Taze ve mev­si­min­de seb­ze mey­ve yiyin.

2) Yeter­li ve kali­te­li uyu­yun: Kali­te­li uyku sağ­lı­ğı­mız için en az su içmek kadar önem­li­dir. İyi bir uyku­nun baş­lı­ca ölçü­sü, kişi­nin sabah dinç uyan­ma­sı ve ken­di­si­ni gün için­de zin­de his­set­me­si­dir. Kali­te­siz bir uyku veri­mi düşü­rür, kon­sant­ras­yo­nu bozar, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin zayıf­la­ma­sı­na neden olur.

3) Haf­ta­da en az 3 gün açık hava­da yürü­yün: Yoğun tra­fik ve egzoz duma­nın­dan kur­tu­lun ve yeşil alan­la­ra yürü­yüş yapın. Özel­lik­le açık ve temiz hava­da zaman geçi­ril­me­si sağ­lam bir vücut ve güç­lü bir bağı­şık­lık sis­te­mi için olduk­ça yardımcıdır.
4) Bil­gi­sa­yar başın­da ve hare­ket­siz çok zaman geçirmeyin.

5) Gerek­siz ilaç kul­la­nı­mın­dan, özel­lik­le gerek­siz anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­dan kaçının.

6) Düzen­li egzer­siz yapın: Has­ta­lık­tan korun­ma­da ve engel­le­me­de egzer­si­zin çok büyük bir öne­mi var. Düzen­li egzer­siz bağı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­ri­yor, virüs­ler­le ve bak­te­ri­ler­le savaş­ma­yı sağlıyor.

7) Ken­di­ni­zi aşı­rı dere­ce­de yor­ma­yın: Din­len­mek için ken­di­ni­ze zaman tanıyın.

8) Stres­ten uzak durun ya da stre­si yönet­me­ye çalı­şın: Stres­liy­ken vücut stre­si yok ede­bil­mek için mad­de­ler üre­tir ve den­ge­si­ni şaşı­rır ve immün sis­tem­de çöküş mey­da­na gelir. Bu neden­le stres dönem­le­rin­de hepi­miz daha sık has­ta olu­ruz. Mese­la uçuk çıkar.

9) Sev­dik­le­ri­niz­le bol vakit geçi­rin, güç­lü sos­yal bağ­lar kurun.

10) Pozi­tif düşü­nün, olum­lu olmak insa­nı bede­nen ve duy­gu­sal ola­rak rahatlatır.

İlgili Haberler

Leave a Comment