Bağımsız yaşamaları için yaşlılara iyileştirici yöntemler şart

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar
Doç. Dr. Gök­ben Hız­lı Sayar

YAŞ­LI­LIK / AĞUS­TOS 2016

Dün­ya­da ve ülke­miz­de yaş­lı nüfu­sun art­ma­sı sağ­lık­tan bes­len­me­ye, ula­şım araç­la­rın­dan konut­la­rın tasa­rı­mı­na, elekt­ro­nik cihaz­lar­dan gaze­te pun­to­la­rı­na kadar akla gele­bi­lecek hemen her yer­de bazı deği­şik­lik­le­rin yapıl­ma­sı zaru­ri olu­yor. Yaş­lı­la­rın yaşam kali­te­si­ni artı­ra­cak her tür­lü önlem ve iyi­leş­ti­ri­ci hiz­met, onla­rın yaşam kali­te­si­ni artı­rır­ken bağım­sız yaşa­ma­la­rı­na da o dere­ce ola­nak tanıyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Doç. Dr. Gök­ben Hız­lı Sayar, yaş­la­nan nüfus artı­şı­nın yeni ihti­yaç­la­rı doğur­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Bu ihti­yaç­lar doğ­rul­tu­sun­da yapı­la­cak deği­şik­lik­ler saye­sin­de yaş­lı­la­rın bağım­sız yaşa­ya­bi­le­cek­le­ri­ni belir­ten Sayar, şun­la­rı söy­le­di: Yaş­lı nüfus art­tık­ça sağ­lık­tan bes­len­me­ye, ula­şım araç­la­rın­dan konut­la­rın tasa­rı­mın­da, umu­mi tuva­let­ler­den ilaç pros­pek­tüs­le­ri­nin, bro­şür­le­rin, gaze­te­le­rin pun­to büyük­lük­le­ri­ne, elekt­ro­nik cihaz­la­rın tuş sayı­la­rı­na, alarm­la­rın ses ton­la­rı­na, oto­ma­tik kapı­la­rın kapan­ma hız­la­rı­na kadar akla gele­bi­lecek hemen her yer­de bazı deği­şik­lik­ler yapıl­ma­sı­nı zorun­lu kılı­yor. Bu deği­şik­lik­le­ri haya­ta geçi­re­bil­di­ği­miz süre­ce yaş­lı­la­rı­mı­zın bağım­sız yaşa­ya­bil­me­le­ri­ni sağlayabiliriz.

Yaş­lı­lar için iyi­leş­ti­ri­ci yön­tem­ler tasarlanmalı 

Gün­lük hayat­ta sağ­lık hiz­met­le­ri­ne daha kolay ulaş­ma­la­rı için has­ta­ne­de bek­le­me sıra­la­rı­nı azalt­mak yet­me­ye­cek­tir. Evde kul­lan­dık­la­rı alet­le­re web temel­li sağ­lık hiz­me­ti-danış­man­lı­ğı ala­bi­le­cek­le­ri yazı­lım­la­rın eklen­me­si, örne­ğin kan basın­cı-kan şeke­ri ölçü­mü sonuç­la­rın­da aşı­rı değer­ler var­sa hem­şi­re­si­ne oto­ma­tik ola­rak bil­di­ril­me­si­ni sağ­la­mak gerekecektir. 

Düş­me­ye bağ­lı kırık­la­rın önlen­me­si için ev için­de ve dışın­da pra­tik asan­sör­le­rin tasar­lan­ma­sı, bel­ki yatak yanı ban­yo, mer­di­ven eşi­ği gibi düş­me ris­ki yük­sek alan­lar­da düş­me halin­de oto­ma­tik açı­la­cak hava yas­tık­la­rı tasar­lan­ma­sı gerekecektir.

Senior woman is visited by her doctor or caregiver

Bakım hiz­me­ti veren­ler de sorun yaşıyor

Yaş­lı­la­rın ihti­yaç­la­rı ve yaşam kali­te­le­ri ile bir­lik­te düşün­mek, iyi­leş­ti­ri­ci önlem­ler almak gere­ken bir diğer alan ise bakım veren­ler­dir. Evde­ki yaş­lı­ya bakım veren aile bire­yi, arka­daş ya da bakı­cı gün­lük yaşa­mı­nın kısıt­lan­ma­sı, bakım veri­len kişi ile çatış­ma, tıb­bi sorun­lar­la ilgi­li kay­gı gibi bir­çok neden­le yoğun stres yaşayabilmektedir. 

Yaş­lı­lar çok hak­lı ola­rak evle­rin­den ayrıl­mak iste­me­mek­te ancak mev­cut tıb­bi durum­la­rı beden­sel ve zihin­sel ola­rak bağım­sız bir yaşam sür­me­le­ri­ne engel olmak­ta­dır. Bu durum­da evde bakıl­ma­sı ya da yaş­lı­nın pro­fes­yo­nel bakım ala­ca­ğı bir bakı­me­vi­ne yer­leş­ti­ril­me­si gere­kir. Fakat genel­lik­le yaş­lı kişi bu iki çözü­mü de iste­mez ve evin­de bağım­sız yaşa­ya­bil­me­ye çalı­şır. Bu durum­da tıb­bi sorun­lar daha büyüyebilir.

Yaş­lı bire­yin bakım­la ilgi­li bu gibi alter­na­tif­le­re kapa­lı olma­sı bakım verecek ya da bakım hiz­me­ti­ni plan­la­mak­la sorum­lu his­se­den kişi­nin yükü­nü bir kat daha artı­rır. Yaş­lı birey bağım­sız­lı­ğı­nın kısıt­lan­ma­sı ve oto­no­mi­si­nin sar­sıl­ma­sı, çocuk­la­rı­na-akra­ba­la­rı­na yük olma ve elbet­te yaşa­dı­ğı fizik­sel has­ta­lık­la­rın sıkın­tı­sı­nı yaşar­ken diğer cep­he­de aile birey­le­ri ise bakı­mın mad­di mali­ye­ti, yaş­lı­nın yaşa­dı­ğı sıkın­tı ve has­ta­lı­ğa üzül­me, ken­di yaşa­mı­nı kısıt­la­ma zorun­lu­lu­ğu­nu yaşarlar. 

Bu çer­çe­ve­den bak­tı­ğı­mız­da yaş­lı­nın yaşam kali­te­si­ni artı­ra­cak her tür önlem, aynı zaman­da bakım veren­le­rin yükü­nü de azal­ta­cak­tır. Top­lum­da halen pro­fes­yo­nel bakım hiz­me­ti alma­yı yaş­lı­yı huzu­re­vi­ne bırak­mak” yani terk etmek ola­rak algı­la­nan bir anla­yış izlenmektedir. 

Oysa bakı­mev­le­ri yaş­lı­la­rın daha iyi tıb­bi bakım ala­cak­la­rı, sürek­li kont­rol altın­da ola­cak­la­rı, onla­rın yaş­la­rı­na ve ihti­yaç­la­rı­na göre düzen­len­miş, akran­la­rı ile bir ara­da olup sos­yal­le­şe­bi­le­cek­le­ri ortam­lar­dır ya da öyle olmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment