Bağımlılığın nedeni terörist nöronlar mı?

Prof. Dr. Tay­fun Uzbay

Dün­ya gene­lin­de en yay­gın beyin has­ta­lı­ğı olan bağım­lı­lı­ğın teda­vi­sin­de çığır aça­cak teori Türkiye’den bir pro­fe­sör tara­fın­dan orta­ya atıl­dı. Bağım­lı­lık ala­nın­da çalış­ma­lar yapan Prof. Dr. Tay­fun Uzbay’ın dün­ya­ca ünlü  Acta Physiologica’nın son sayı­sın­da yayın­la­nan teori­si­ne göre, bağım­lı­lık­lar terö­rist nöron­lar­dan kay­nak­la­nı­yor. Uzbay, Bun­la­rı tek­rar sağ­lık­lı nöron­la­ra dönüş­tü­re­bi­lecek ya da tama­men yok ede­rek yer­le­ri­ni terö­rist olma­yan­la­rın alma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lecek ilaç, aşı veya baş­ka bir yön­tem mad­de bağım­lı­lı­ğı­nı tam ola­rak teda­vi ede­bi­lir” diyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Nörop­si­ko­far­ma­ko­lo­ji Uygu­la­ma  ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Müdü­rü  ve Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Deka­nı Prof. Dr. Tay­fun Uzbay, mad­de bağım­lı­lı­ğı­nın terör nöron­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı­na yöne teori­si, bilim dün­ya­sın­da yan­kı bulur­ken, mad­de bağım­lı­la­rı­na da umut oldu. Teori­nin kanıt­lan­ma­sı halin­de Alz­he­imer ve şizof­re­ni  gibi çözüm bek­le­yen en önem­li nörop­si­ki­yat­rik has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alan mad­de bağım­lı­lı­ğı­nın kesin teda­vi­si de müm­kün olabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment