Bademcik yetişkinlerde hem ağır geçiyor hem de operasyon zorlaşıyor

Op. Dr. Engin Aktaş
Op. Dr. Engin Aktaş

BADEM­CİK / MART 2016

Kadı­köy Şifa Has­ta­ne­si Kulak Burun Boğaz Uzma­nı Op. Dr. Engin Aktaş badem­cik­le ilgi­li soru­la­rı yanıtladı.

Badem­cik­ler neden şişer ve belir­ti­le­ri nelerdir?

Badem­cik­le­rin virüs veya bak­te­ri­ler­le enfek­te olma­sı sonu­cu boyu­tu­nun art­ma­sı badem­cik şiş­me­si ola­rak his­se­di­lir. Boğaz ağrı­sı, ateş, yut­ma güç­lü­ğü, hal­siz­lik, ağız­da kötü koku, boyun beze­le­rin­de şiş­me gibi şika­yet­ler­de eklenebilir.

Badem­cik­le­rin şiş­me­si baş­ka han­gi sağ­lık sorun­la­rı­na neden olur?

Badem­cik­le­rin büyük olma­sı; yut­ma, bes­len­me ve konuş­ma prob­lem­le­ri yara­ta­bi­lir. Badem­cik üze­rin­de biri­ken yiye­cek­ler de ağız koku­su yara­ta­bi­lir. Ade­no­id doku­su­nun büyük olma­sı her şey­den önce burun tıka­nık­lı­ğı­na yol açar. Bu has­ta­lar­da ağzı açık uyu­ma ve hor­la­ma­ya neden olur. Ayrı­ca geniz eti­nin büyük ve tıka­yı­cı olma­sı yüz ve çene kemik­le­rin­de geli­şim bozuk­lu­ğu yara­ta­rak ade­no­id face’ deni­len görü­nü­me, orta kulak­ta sıvı biri­ki­mi ve işit­me kay­bı­na, sinü­zit, geniz akın­tı­sı­na neden ola­rak faren­jit ve öksü­rü­ğe neden ola­bi­lir. Ayrı­ca sık tek­rar­la­yan badem­cik infek­si­yo­nu kalp­te, eklem­ler­de ve böb­rek­ler­de prob­lem yara­ta­bi­lir. Bu tip durum­lar­da badem­cik ve geniz eti ope­ras­yon­la­rı­nı plan­la­mak gerekir.

Badem­cik­ler ne zaman alınmalıdır?

Badem­cik­ler gerek­li oldu­ğu durum­lar­da her yaş­ta alı­na­bi­lir. Genel­lik­le gece uyku­da solu­num dur­ma atak­la­rı (apne) oluş­ma­sı dışın­da badem­cik ope­ras­yon­la­rı için 2,5 yaş son­ra­sı bek­len­me­li­dir. Geniz eti ope­ras­yon­la­rı ise daha ufak yaş­lar­da güven­le uygu­la­na­bi­lir. Badem­cik ope­ras­yon­la­rın­da üst yaş limi­ti yok­tur fakat eriş­kin has­ta­lar­da ope­ras­yon son­ra­sı kana­ma, ağrı gibi komp­li­kas­yon­lar daha sık görülür.

fft99_mf5281903

Yaşa bağ­lı ola­rak badem­cik­ler daha çok mu sorun yaratır?

Badem­cik sorun­la­rı çocuk­luk çağın­dan son­ra genel­lik­le aza­lır. Yaş­la bir­lik­te hava­yo­lu çapı arta­rak tıka­yı­cı durum­lar daha az görü­lür, yaş­la bir­lik­te genel bağı­şık­lık sis­te­min­de de geliş­me­ler oldu­ğun­dan badem­cik enfek­si­yon­la­rı yaş­la bir­lik­te aza­la­bi­lir. Ancak eriş­kin badem­cik enfek­si­yon­la­rı çok daha ağır geçer, uzun iyi­leş­me süre­si iş kayıp­la­rı ve daha uzun sağ­lık sorun­la­rı­na neden olur.

Badem­cik ve geniz eti ame­li­ya­tı kara­rı nasıl alınır?

Badem­cik ve geniz eti ope­ras­yo­nu için endi­kas­yon­lar şunlardır:

Sık enfek­si­yon geçi­ril­me­si: Bir­bi­ri­ni takip eden yıl­lar­da, sene­de 3 veya daha enfek­si­yon geçirilmesi.

Badem­cik­le­rin yut­ma­yı ve solu­nu­mu zor­laş­tı­ra­cak kadar büyümesi

Badem­cik­le­rin tek taraf­lı büyü­me­si (Kötü huy­lu has­ta­lık­la­rın belir­ti­si olabilir)

Badem­cik üze­rin­de yiyecek biri­ke­rek kötü ağız koku­su­na neden olması.

Geniz eti­nin solu­nu­mu boza­cak kadar büyümesi

Geniz eti ve badem­cik­le­rin kulak­ta sıvı biri­ki­mi­ne neden ola­rak işit­me kay­bı yaratması

Sık sinü­zit atak­la­rı ve kro­nik öksü­rü­ğe neden ola­cak kro­nik geniz eti iltihapları.

İlgili Haberler

Leave a Comment